Rit darbs pie dabīgo zālāju atjaunošanas vismaz 16 ha platībā Lielupes palienē

21.09.2016

Ķemeru nacionālajā parkā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu tiek realizēts projekts „Dabīgo zālāju atjaunošana Lielupes palienē” (projekta reģ. Nr. 1-08/176/2016). Ja smago vides apstākļu dēļ krūmu un biezo niedrāju platības nofrēzēšana fiziski būs iespējama lielākā platībā, kāda paredzēta projektā (16ha), tad atlikušo darbu veikšanu Ķemeru nacionālā parka fonds apmaksās no saviem līdzekļiem.
Centieni ir saistīti ar dabīgo zālāju biotopu (*6270 un *6410) un bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu un Eiropas nozīmes platību vairošanu Ķemeru nacionālajā parkā un Latvijā kopumā.
„Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas” biotopa *6270 un „Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” biotopa *6410 stāvoklis valstī ir kritisks. Ķemeru nacionālais parks ir viena no šo biotopu saglabāšanai nozīmīgākajām teritorijām Latvijā.
Projektā iekļautās platības ir pļautas pagājušā gadsimta vidū. Tagad tās ir aizaugušas ar krūmiem/niedrēm un bez atjaunošanas pasākumiem turpmākos gados nav paredzama zālāju atjaunošanās. Šobrīd tās nav iekļautas LAD lauku bloku kartēs kā lauksaimniecībā izmantojamas zemes.
Ķemeru nacionālā parka fonds ar LVAF finansiālu atbalstu 2014.gadā jau ir atjaunojis un šobrīd apsaimnieko līdzīgas piekļautās platības. Pēc projekta ietvaros veiktajiem priekšdarbiem, ĶNPF uzņemas turpmākajos gados veicināt šo biotopu tālāku izveidošanos, platības ik gadus pļaujot un noganot ar savu Konik zirgu un taurgovju līdzdalību.
Pļavu atjaunošana tiks apvienota ar pētījumu veikšanu par veikto pasākumu efektivitāti. Atjaunojamās platības vienlaikus kalpos kā demonstrācijas teritorija dabīgo zālāju apsaimniekošanas popularizēšanai.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.