Turpinās pļavu biotopu atjaunošana Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos

13.09.2015

 

Teiču dabas fonds sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju un ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu 2015.gada aprīlī uzsāka īstenot projektu, kura ietvaros tiek turpināti dabisko zālāju atjaunošanas pasākumi divās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās - Teiču dabas rezervātā un Krustkalnu dabas rezervātā.

Dabisko zālāju platības Latvijā pēdējā laikā būtiski samazinājušās – pirms pusgadsimta tie vēl aizņēma aptuveni 30% no Latvijas teritorijas, bet pašlaik tikai 0,3%. Dabiskajās pļavās sastopama apmēram trešā daļa no Latvijas aizsargājamajām augu sugām un tās piesaista daudz retu un īpaši aizsargājamu dzīvnieku. Labvēlīgi šo sugu un biotopu aizsardzības apstākļi var tikt nodrošināti tikai ar atbilstošu pļavu apsaimniekošanu. Teritorijām aizaugot, samazinās pļavu platības arī rezervātos, tādēļ zālāju uzturēšana un atjaunošana noteikta kā viens no augstākās prioritātes apsaimniekošanas uzdevumiem Teiču un Krustkalnu rezervātu dabas aizsardzības plānos.

2014.gadā rezervātu pļavas 31 ha kopplatībā tika atbrīvotas no kokiem un krūmiem. Lai novērstu platību atkārtotu aizaugšanu un uzlabotu zālāju biotopu stāvokli, nepieciešams uzsākt regulāru apsaimniekošanu. Darbu izpilde rezervātu pļavās ir sarežģīta un lielākajā daļā platību iespējama tikai ar rokas darbarīkiem, jo zālāji ir pārmitri, atrodas uz bīstami stāvām nogāzēm, ir grūti piebraucami vai nepiebraucami. 

Biotopu atjaunošanas pasākumi šajā projektā tiek veikti saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem, kā arī atjaunojamo pļavu pašreizējā stāvokļa un turpmākās apsaimniekošanas iespēju novērtējumu.

Darbam ar tehniku piemērotākajās pļavās apm. 7 ha platībā veikta zāles un atvašu pirmreizējā pļaušana ar rotējošo nažu pļaujmašīnu vai smalcināšana. Pirms pļaušanas tika nozāģēti zemes virskārtas līmenī vai safrēzēti atsevišķās vietās atstātie celmi, kā arī nolīdzināti dziļi mežacūku rakumi un ciņi. Perspektīvā šīs platības būs iespējams pļaut regulāri, tomēr darbu veiksmīga izpilde mitrajās pļavās lielā mērā atkarīga no meteoroloģiskajiem apstākļiem attiecīgajā sezonā. Lai turpmākajai apsaimniekošanai varētu piesaistīt lauksaimniecības atbalsta maksājumus, trīs šādas pļavas pieteiktas Lauku atbalsta dienestā lauku bloku precizēšanai, un šobrīd tās iekļautas lauku bloku reģistrā.

Lai varētu uzsākt regulāru pļaušanu ar traktortehniku, izveidotas divas piebrauktuves, bet vēl četrās pļavās tiek veikta koku un krūmu celmu, atvašu, ciršanas atlikumu un ciņu frēzēšana.

Lielākā daļa atjaunojamo platību nav piemērotas darbam ar tehniku, jo ir pārmitras vai nepiebraucamas. Šādās pļavās apm. 19 ha platībā koku un krūmu atvases tiek pļautas ar rokas darbarīkiem.

Projekta ietvaros veikti arī Teiču dabas rezervāta „Ozolsalas” zālāju apsaimniekošanai būtiska pievadceļa 2,1 km garumā uzturēšanas darbi – ceļmalas atbrīvotas no apauguma, pievests seguma materiāls kritiskajās vietās un nolīdzināta ceļa klātne.

Pasākumus organizē Teiču dabas fonds ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta "Pļavu biotopu atjaunošana Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos" ietvaros

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.