• Sākums >
  • Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem un dzelzceļa cisternām

Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem un dzelzceļa cisternām

Reģ Nr. 1-08/84/2012

Projekta mērķis

Lai samazinātu gaisa piesārņojumu nepieciešams: 1.noteikt ekonomiski pamatotas un izpildāmas prasības attiecībā uz pieļaujamo emisiju līmeni sadedzināšanas iekārtām ar jaudu zem 50 MW; 2. Izstrādāt un apkopot Latvijā piemērojamas vides aizsardzības prasības rekomendāciju, tiesību aktu un labas prakses vadlīniju vajadzībām, lai samazinātu gaisu piesārņojošo vielu emisiju un smaku izplatību ķīmisko vielu un naftas produktu: - pārkraušanas operāciju laikā no termināļu tvertnēm uz kuģu tilpnēm; - pārkraušanas operāciju laikā no dzelzceļa cisternām uz termināļu tvertnēm; - no dzelzceļa cisternām ceļā uz termināliem un to stāvvietās.

Projekta uzdevumi

I Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām projekta darba uzdevumos nepieciešams īstenot šādas aktivitātes: 1) Apkopot datus par sadedzināšanas iekārtu skaitu Latvijā, šajās iekārtās izmantoto kurināmo, un šo iekārtu radīto SO2, NOx un putekļu emisiju (jaudu grupās: 1-5 MW, 5-20 MW un 20-50 MW); 2) Izpētīt citu Eiropas Savienības valstu pieredzi un izvērtēt, kādas SO2, NOx un putekļu emisijas robežvērtības noteiktas sadedzināšanas iekārtām jaudu grupās: 1-5 MW, 5-20 MW un 20-50 MW); 3) Pamatojoties uz veikto datu analīzi un izvērtēto citu Eiropas Savienības valstu pieredzi izstrādāt priekšlikumus optimālu un ekonomiski pamatotu SO2, NOx un putekļu emisijas robežvērtību noteikšanai Latvijā esošām sadedzināšanas iekārtām šādās jaudu grupās: 1-5 MW, 5-20 MW un 20-50 MW. Emisijas robežvērtības noteikt atkarībā no iekārtā izmantotā kurināmā veida. Identificēt nepieciešamos pārejas posmus stingrāku emisijas robežvērtību ieviešanai. 4) Novērtēt kāda būs finansiālā ietekme sadedzināšanas iekārtu operatoriem ieviešot saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu ieteiktās emisijas robežvērtības. 5) Projekta gaitā organizēt divus seminārus uzņēmumu un vides institūciju pārstāvjiem par projekta starp- un gala rezultātiem. 6) Augstāk minētos vērtējumus, priekšlikumus un aprakstus apkopot gala atskaitē. II attiecībā uz termināliem un dzelzceļa cisternām projekta darba uzdevumos nepieciešams īstenot šādas aktivitātes: (1) Izvērtēt spēkā esošās likumdošanas (ieskaitot MARPOL, HELCOM un COTIF) īstenošanas efektivitāti gaisa piesārņojuma un smaku izplatības samazināšanai šādām darbībām: - pārkraušanas operāciju laikā no termināļu tvertnēm uz kuģu tilpnēm; - pārkraušanas operāciju laikā no dzelzceļa cisternām uz termināļu tvertnēm; - no dzelzceļa cisternām ceļā uz termināliem un dzelzceļa cisternu pastāvīgajās apstāšanās vietās. Novērtēt, lielākos gaisa piesārņojuma avotus, ko spēkā esošā likumdošana nenosedz. (2) Izpētīt attīstīto valstu pieredzi gaisa piesārņojuma samazināšanai un smaku izplatības ierobežošanai (1) punktā norādītām darbībām, īpašu vērību pievēršot gaisa piesārņojuma avotiem, ko nesedz spēkā esošā likumdošana. (3) Pamatojoties uz (1) un (2) punktā veikto pētījumu izstrādāt priekšlikumus un aprakstus vides aizsardzības prasībām, ko nepieciešams īstenot lai samazinātu gaisu piesārņojošo vielu emisijas un smaku izplatību: - priekšlikumos norādīt, kādas prasības lietderīgi īstenot ar tiesību aktu (obligātas), rekomendāciju un labas prakses vadlīniju palīdzību; - aprakstos sniegt potenciālo tehnoloģiju aprakstus, emisiju samazināšanas efektivitāti un potenciālās izmaksas; (4) Projekta gaitā organizēt divus seminārus uzņēmumu un vides institūciju pārstāvjiem par projekta starp- un gala rezultātiem. (5) Augstāk minētos vērtējumus, priekšlikumus un aprakstus apkopot gala atskaitē.

Projekta rezultāti

Uzlabosies gaisa kvalitāte Latvijā, īpaši ostas terminālu apkārtnē, kā arī samazināsies gaisa piesārņojuma radītā ietekme uz cilvēku veselību. Projekta realizēšana palīdzēs sasniegt Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktos gaisa piesārņojuma samazināšanas mērķus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 29 880.31 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 880.31 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 804.09 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.