• Sākums >
  • Vides kvalitātes uzlabošana sabiedrības labā

Vides kvalitātes uzlabošana sabiedrības labā

Reģ Nr. 1-08/65/2013

Projekta mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt iedzīvotāju atbildību, vides izglītību un audzināšanu, kā arī motivēt vides sakopšanu un labiekārtošanu skaistākajā Daugavas loku pilsētā - Krāslavā. Projekta tiešais mērķis - organizēt akciju/talku Krāslavas pilsētas centrā esošās Jaunās un Pirts ielas krustojuma zaļās zonas sakopšanai un labiekārtošanai, lai veicinātu pilsētas iedzīvotāju atbildību, vides izglītību un vides apziņu.

Projekta uzdevumi

Krāslava atrodas dabas parka „Daugavas loki” teritorijā un ir pirmā pilsēta Daugavas krastos, braucot virzienā no Baltkrievijas robežas. Ņemot vērā, ka laika gaitā pilsēta aug un tiek labiekārtota, aug arī iedzīvotāju dzīves kvalitāte un prasības. Par teritorijām, kas atrodas privātpersonu īpašumā ir atbildīgi paši īpašnieki, bet teritorijas, kas atrodas pašvaldības īpašumā tiek labiekārtotas iespēju robežās, atkarībā no pieejamajiem līdzekļiem. 2012.gadā pašvaldības īpašumā nonāca teritorija Jaunās ielas un Pirts ielas krustojumā, kurā atrodas ūdens tilpne, no kuras iztek viena no Krāslavas upēm - Florupīte un tālāk ietek Daugavā. Šī teritorija atrodas pašā pilsētas centrā un ir piemērota vieta zaļās zonas ierīkošanai, jo atrodas centrā starp vairākiem apdzīvotiem kvartāliem. Problēma ir tajā, ka iepriekšējie īpašnieki šo teritoriju nav uzkopuši, bet pašvaldībai šobrīd tā nav prioritāra. Tāpēc biedrība „Krāslavas rajona partnerība”, sadarbībā ar Krāslavas iedzīvotājiem ir nolēmusi noorganizēt akciju/talku, lai sakoptu šo zaļo zonu un veicinātu Krāslavas pilsētas vides kvalitāti sabiedrības labā. Projekta ietvaros plānojam noorganizēt akciju/talku, lai piesaistītu krāslaviešus, kas savā brīvajā laikā izvēlas pastaigāties pa Jaunās un Pirts ielām, iedzīvotājus, kas dzīvo jaunās un Pirts ielas krustojuma tuvumā un visus interesentus, kam rūp Krāslavas vizuālais izskats, lai veicinātu viņu atbildību, vides izglītību un audzināšanu. Ņemot vērā, ka biedrībai ir veiksmīga sadarbība ar pašvaldību, tā ir saskaņojusi plānoto talku, bet pēc talkas organizēšanas tiks sasaukta darba grupa, kuras ietvaros tiks apsekota sakoptā teritorija, lai apzinātu esošo situāciju un ar LVAF atbalstu biedrība varētu piesaistīt speciālistu, kas izstrādātu skiču projektu Jaunās un Pirts ielas krustojuma zaļās zonas turpmākai labiekārtošanai. Izstrādātais skiču projekts nākotnē ļautu piesaistīt jaunu finansējumu no citiem fondiem, lai īstenoto ieplānotās aktivitātes un turpinātu teritorijas labiekārtošanu. Lai sakoptu un labiekārtotu Jaunās un Pirts ielas krustojuma zaļo zonu, vides kvalitātes uzlabošanai sabiedrības labā, projekta ietvaros ir noteikti sekojoši uzdevumi: 1. Noorganizēt pavasara akciju/talku - lai piesaistītu Krāslavas iedzīvotājus, sakoptu un labiekārtotu pilsētas zaļo zonu Jaunās un Pirts ielas krustojumā. 2. Izstrādāt skiču projektu – tas ļautu turpmāk piesaistīt citu fondu līdzekļus, lai labiekārtot šo teritoriju. 3. Veikt publicitātes pasākumus - lai ieinteresētu iedzīvotājus piedalīties akcijā/talkā, informētu par projekta darbībām un sekmēt iedzīvotāju atbildību, vides izglītību un audzināšanu. Projekta īstenošana būs inovatīvs risinājums pilsētas vides kvalitātes uzlabošanai sabiedrības labā, jo teritorijas sakopšanās tiešā veidā varēs iesaistīties vietējie iedzīvotāji un izteikt savu viedokli par vēlamajiem Jaunās un Pirts ielas krustojuma labiekārtošanas risinājumiem.

Projekta rezultāti

1. Sakopta un labiekārtota Krāslavas pilsētas zaļā zona Jaunās un Pirts ielas krustojumā, pilsētas centrā. 2. Apsekota attīrītā teritorija un izstrādāts skiču projekts zaļā zonas turpmākai labiekārtošanai. 3. Veikti publicitātes pasākumi.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2013
Īstenotājs Krāslavas rajona partnerība
Krāslava, Skolas iela 7, LV-5601
Projekta kopējās izmaksas 1 425.72 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 711.44 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.