• Sākums >
  • Reprezentatīvā filmu izveide par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā usb datu nesējā

Reprezentatīvā filmu izveide par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā usb datu nesējā

Reģ Nr. 1-08/55/2012

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir informēt par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmu Latvijā, par IADT iedalījumu kategorijās atbilstoši teritorijas izveides un aizsardzības mērķiem. Kvalitatīvi un atraktīvi popularizēt Latvijas dabas vērtības gan vietējā sabiedrībā, gan ārvalstīs. Izveidot piecas filmas un tās ievietot usb datu nesējā, kas patlaban ir pats pieejamākais informācijas glabātājs, kas veicinātu sabiedrības izglītošanos par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un būtu Latviju reprezentējošs materiāls prezidentūrai Eiropas Savienībā

Projekta uzdevumi

Izveidot piecu īsfilmu (20 min filmai) ciklu vairākās valodās par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Pirmajā filmā būtu apkopota informācija, par Latvijas lielākajām un svarīgākajām dabas vērtībām un arī sugām. Tiktu atspoguļots Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un NATURA 2000 teritoriju tīkls, skaidrojot šo teritoriju kategorijas - dabas rezervāti, biosfēras rezervāts, nacionālie parki, dabas liegumi, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, aizsargājamās jūras teritorijas, dabas pieminekļi. Četras īsfilmas paredzēts veltīt Latvijas nacionālajiem parkiem - Gaujas, Slīteres, Ķemeru un Rāznas. Projektā veicamās aktivitātes; 1. Filmu koncepciju izstrāde – sagatavotas 5 filmu koncepcijas uz 5-7 lapām, kas ietver informāciju par filmēšanas vietām un objektiem, filmas saturu, intervējamajām personām un potenciālajiem filmas varoņiem. 2. Filmu izveide. Filmēšanas periods ir plānots tā, lai varētu filmās parādīt norises dabā dažādos gadalaikos – pavasarī, vasarā un rudenī. Katrai filmai ir plānots 16 filmēšanas dienas, kas ir pietiekams laiks, lai iegūtu materiālu, kas atspoguļo dažādus procesus dabā. 3. Filmas sagatavošana un ražošana – sagatavots 1 usb datu nesēja paraugmateriāls, rūpnieciski sakopēti 2000 filmas eksemplāru usb datu nesējos (ietilpība līdz 8Gb). Plānots filmu kopumā pavairot 2000 usb datu nesējos – 1000 eksemplāri tiks nosūtīti Latvijas skolām, savukārt 500 eksemplāri tiks izmantoti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju popularizēšanai, kā arī 500 eksemplāri nodoti VARAM - dabas aizsardzības reprezentējošiem materiāliem Latvijas prezidentūras laikam Eiropas Savienībā. 4. Filmu popularizēšana – noorganizēti 5 semināri, pa vienam katrā Latvijas reģionā (katrā 50-100 dalībnieki), usb datu nesējus ar filmām nosūtīs 1000 Latvijas skolām. Filmas tiks izmantotas sabiedrības informēšanai (rādot skolās, informācijas centru apmeklētājiem, dabas izglītības centru apmeklētājiem). Šāda videomateriāla radīšana par Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijām ir nepieciešama, lai savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavotu dabas aizsardzības reprezentējošo materiālu kopumu Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā izveidotie materiāli būs pieejami un noderīgi gan vietējiem iedzīvotājiem, tostarp zemes īpašniekiem, gan skolēniem un pedagogiem, gan teritorijas apmeklētājiem dabas izglītības un informācijas centros. Projekta mērķa auditoriju veidos 3 galvenās grupas, kurām ir atšķirīgas intereses, bet kuras varēs izmantot projekta rezultātus šo dažādo interešu apmierināšanai. Primārā mērķa grupa ir bioloģijas skolotāji, kuri vēlas iegūt mācību palīglīdzekļus, kas ļautu padarīt viņu mācāmo priekšmetu atraktīvāku, noturētu jauniešu uzmanību un palīdzētu izskaidrot komplicētas dabas aizsardzības problēmas. Skolotājiem būs iespēja diskutēt par filmām un izgatavotajiem metodiskajiem materiāliem prezentācijas semināru laikā, pārrunājot šīs tēmas gan ar kolēģiem, gan ar filmu autoriem. Otra nozīmīgākā mērķa grupa ir skolu jaunieši, kuri vēlas interesantas stundas un nodarbības un mācību vielas izskaidrošanu tādā veidā, kas viņus negarlaikotu. Piedāvātais formāts – īsas dokumentālās filmas ļaus viņiem gūt priekšstatu par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Trešā (un lielākā) mērķa grupa ir Latvijas sabiedrība (TV skatītāji). Latvijas iedzīvotāji šobrīd ir informēti, ka eksistē īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – taču lielākā daļa cilvēku neapzinās ko nozīmē īpaši aizsargājama dabas teritorija. Parādot filmas Latvijas TV raidījumos, piemēram, „Vides fakti” ir plānots izskaidrot sabiedrībai šo teritoriju kategorijas u.c. jautājumus. Ceturtā mērķa grupa ir citu valstu speciālisti, kuriem šis materiāls sniegs ieskatu par Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2013
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 50 227.37 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 227.37 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 227.37 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.