• Sākums >
  • TV raidījumu cikls "Vides Fakti" 2015

TV raidījumu cikls "Vides Fakti" 2015

Reģ Nr. 1-08/468/2014

Projekta mērķis

Projekta „TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2015” mērķis ir 2015.gada sezonā veidot TV raidījumu ciklu Vides Fakti, pārraidīt to Latvijas Televīzijas 1.kanālā (LTV1) un izvietot raidījuma ierakstus interneta resursos (www.videsfakti.lv, www.lsm.lv un www.vimeo.com), lai turpinātu informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par aktuālām norisēm un problēmām vides aizsardzības jomā. Projekta mērķis ir ar raidījuma starpniecību sniegt vispusīgu, atraktīvu un, galvenais, izglītojošu un audzinošu informāciju par cilvēka ietekmi uz dabu un vidi. 2015.gada sezonā sabiedriskā televīzija (LTV1) būtiski palielinās raidījuma Vides Fakti lomu un nozīmīgumu sabiedrības informēšanā un izglītošanā vides jomā. Raidījums Vides Fakti atzīts par vienu no kvalitatīvākajiem un atpazīstamākajiem Latvijas TV raidījumu zīmoliem un iekļauts 2015. gada nacionālajā pasūtījumā. 2014.gadā izanalizējot visu LTV1 un LTV7 pārraidīto vides, makšķerēšanas un videi draudzīga dzīves veida raidījumu saturisko un tehnisko kvalitāti, Latvijas Televīzija pieņemēmusi lēmumu pārtraukt vairāku raidījumu pārraidīšanu sabiedriskajā televīzijā. Kā vienīgais profesionālais, pilnībā vides tematikai veltītais raidījums tiks saglabāts iknedēļas cikls Vides Fakti. Latvijas Televīzijas raidījumu tehniskās un saturiskās kvalitātes vērtēšanas sistēmā raidījums Vides Fakti tika novērtēts ar 8 ballēm (10 baļļu sistēma). Ņemot vērā palielināto raidījuma Vides Fakti lomu sabiedriskajā televīzijā, raidījuma saturs tiks paplašināts ar tēmām, kuras līdz šim bija citu vides raidījumu kompetencē, piemēram, zivsaimniecība, makšķerēšana, videi draudzīgs tūrisms utml. 2015. gadā raidījums Vides fakti turpinās informēt un izglītot Latvijas sabiedrību par aktuālajiem vides jautājumiem, informēt un izglītot Latvijas sabiedrību par Latvijas dabas, ekosistēmu unikalitāti un norisēm tajās, veidot izglītojošus stāstus par Latvijas faunu un floru, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par norisēm dabā un popularizēt pret vidi atbildīgu dzīvesveidu. Tematiskās prioritātes raidījumā Vides Fakti 2015. gadā būs: 1. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana. Turpināsim 2014.gadā aizsākto sižetu ciklu, kurā izskatījām un analizējām saimniekošanas piemērus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Šajā sižetu ciklā ar savu pozīciju un ierosinājumiem aktīvi piedalās VARAM Vides konsultatīvās padomes pārstāvji un vides nozares profesionāļi. Turpināsim veidot izglītojošus sižetus par ĪADT unikalitāti un nozīmību. 2. Dabas aizsardzība ārpus aizsargājamām dabas teritorijām. Šī tematika ilgstoši bijusi raidījuma prioritāte, informējot un izglītojot sabiedrību par dabas aizsardzības jautājumiem. Aktualizēsim ar šo tēmu saistītos jautājumus, sniedzot vispusīgu un atraktīvu izglītojošu informāciju. 3. Vides un dabas integrācija tautsaimniecības nozarēs, teritoriju attīstības plānošanā, lauksaimniecībā u.c. Šī būs jauna tēma raidījumā, kas ir ļoti aktuāla mūsdienīgai un pret vidi atbildīgai sabiedrībai. 4. Zemes dzīļu izmantošanas politika. Latvijas zemes dzīles un tajās atrodamie dabas resursi ir ļoti aktuāla tēma Latvijas auditorijai, kas līdz šim bijusi maz apskatīta medijos un publiskajā telpā. Šī tēma raidījuma veidotājiem būs jauns izaicinājums. Līdz šim īpaši daudz saņemti Vides Fakti skatītāju jautājumi par pazemes ūdeņu, grants, smilšu, dolomīta un kūdras ieguves apjomiem un ar to saistītajām problēmām Latvijā. 5. Atbildīga rīcība ar ķīmiskajām vielām un produktiem (attiecībā uz sadzīves ķīmiju, biocīdiem un augu aizsardzības līdzekļiem), kā arī ķīmisko vielu un produktu marķējums. Šī tematika vairākkārt bijusi iekļauta raidījuma iepriekšējās sezonās, tomēr esam pārliecinājušies, ka sabiedrības informētība un izpratne par šiem jautājumiem joprojām nav pieteikama. Tāpēc šīm tēmām raidījumā pievērsīsim īpašu uzmanību un būtiski palielināsim šīs tematikas sižetu skaitu. Īpašu sabiedrības, sevišķi lauksaimnieku, uzmanību iepriekš izpelnījās izglītojoša Vides Fakti sižetu sērija par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un to ietekmi uz vidi un lauksaimniecības produkciju. Šo sižetu sēriju aktīvi turpināsim 2015. gada pavasarī un vasarā. 6. Sabiedrības informēšana par individuālo apkures iekārtu (krāsnis, apkures katli, kamīni u.c.) pareizu ekspluatāciju, par labu kurināmā sadedzināšanas praksi, par koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi uz veselību un vidi. Atjaunojamo dabas resursu, tostarp koksnes izmantošana apkurei ir bijusi plaši apsaktīta tēma mūsu raidījumos. Īpaši to atkal esam aktualizējuši 2014.gada rudenī, uzsākot apkures sezonu, un turpināsim arī 2015. gada ziemas sezonā. Šo sižetu sērijā esam izveidojuši veiksmīgu sadarbību ar vadošajiem nozares speciālistiem, tostarp uzņēmumu Grandeg. Ņemsim vērā skatītāju vēstulēs izteiktos lūgumus izskaidrot kurināmo granulu atšķirības, efektivitāti. 7. Gaisa piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību un tā samazināšanas iespējas. 2014.gadā esam aizsākuši un 2015. gadā turpināsim sižetu sēriju par gaisa kvalitāti un tās ietekmi uz cilvēka veselību. Īpaši aktuāls ir gaisa kvalitātes jautājums lielajās pilsētās, ostu un rūpniecības objektu tuvumā. Sabiedrībā pietrūkst informācijas, līdz ar to rodas neizpratne un asas diskusijas. Tā piemēram, aizvadītajā sezonā īpaši asas diskusijas izraisīja Vides Fakti sižeti par gaisa kvalitātes problēmām Rīgas brīvostas tuvumā un riepu pārstrādes rūpnīcu atvēršanu reģionos. 8. Iedzīvotāju informēšana par transporta un SEG (siltumnīcefekta gāzu) emisiju samazināšanas iespējām. Transports un ar to saistītais piesārņojums ir bijusi raidījuma prioritāte daudzu sezonu garumā. Par siltumnīcefektu izraisošo gāzu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi veidosim atsevišķu rubriku, kurā izskaidrosim to ietekmi uz planētu un Latvijas lomu šīs problēmas mazināšanā. Veidosim sižetus, kuros izglītosim par videi draudzīga transporta izvēli un to, kā piešķirt otro dzīvi pārstrādājamiem sadzīves atkritumiem. Visas šīs tēmas arī iepriekš bijušas plaši ietvertas raidījuma Vides Fakti sižetos. Turpmāk tās būs prioritāras visas 2015.gada raidījuma sezonas garumā. Raidījuma 17 pastāvēšanas gados uzkrāts bagātīgs video arhīvs un unikāla pieredze, kas ļaus objektīvi, izglītojoši un atraktīvi šīs tēmas pasniegt plašai auditorijai. Būtiski esam veicinājuši sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām – Vides Izglītības Fondu, biedrību Homo Ecos, LOB, LDF, PDF u.c. Raidījuma Vides Fakti veidotāji ir iesaistīti VARAM Vides konsultatīvajā padomē, kas ļauj veiksmīgi pārstāvēt raidījuma skatītāju viedokli valstiskā līmenī un ciešāk sadarboties ar ministriju un sabiedriskajām organizācijām, kas pārstāvētas padomē. Iesākto darbu turpināsim arī 2015.gada sezonā. Mūsu mērķis ir 2015.gadā kļūt par vadošo vides mediju Latvijā. Tas ir ambiciozs, bet profesionalitātē balstīts un sasniedzams mērķis. 2.2. Projektā risināmā problēma: Vides Fakti ir pirmais vides raidījums Latvijā, kurš jau 17.gadu turpinās informēt un izglītot sabiedrību par aktuālajiem vides jautājumiem. 2015.gadā raidījums kļūs par vienīgo sabiedriskās televīzijas raidījumu, kas pilnībā veltīts vides tematikai. Raidījums 2015.gada sezonā turpinās veiksmīgi aizsākto vides nozares profesionāļu un sabiedrības tuvināšanu, lai veidotu vienotu izpratni un veicinātu aktīvu rīcību vides jomā. Raidījums Vides Fakti 2014.gada sezonā kļuva sociāli aktīvāks un iesaistīja skatītājus līdzdarbībā, kas veicināja vides piesārņojuma vietu atklāšanu un sakārtošanu. Īpašu sabiedrības atsaucību izpelnījās Vides Fakti un EcoBaltia sociālā kampaņa „Pieķer būvgružotāju”. Kampaņas laikā ar raidījuma skatītāju palīdzību tika apzinātas un sakartētas vairāk nekā 300 nelegālās būvgružu izgāztuves dabā. Kampaņas laikā iegūtie dati tika nodoti Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komitejai, kas rosināja izmaiņas likumdošanā, lai mazinātu nelegālo būvgružu nonākšanu dabā. Kampaņas laikā tika sakoptas vairāk kā 50 no šīm nelegālajām būvgružu izgāztuvēm, darbs turpinās vēl šobrīd. 2014.gada sezonā radikāli mainījām Vides Fakti saturisko kvalitāti, padarot raidījuma tematiku daudzveidīgāku. Paplašinājām raidījumā iesaistīto žurnālistu loku un stiprinājām redakcionālo darbu. Gan skatītāju, gan profesionāļu lokā augstu novērtēta ir raidījuma jaunā vizuālā identitāte. 2015.gadā turpināsim veikt uzlabojumus, spēcināsim raidījuma redakcionālo darbu, paplašināsim tematisko loku, no trim sižetiem katrā raidījumā pāriesim uz četriem sižetiem un būtiski mainīsim raidījuma studijas daļu, padarot to saturiski pilvērtīgāku un vizuāli dinamiskāku. Mūsdienīga TV raidījuma veidošanas saturiskā un vizuālā kvalitāte ir cieši saistīta ar projektā iesaistīto profesionāļu kapacitāti un mūsdienīgu tehnisko risinājumu. 2015.gadā kopējās raidījuma izgatavošanas un pārraidīšanas izmaksas palielināses, lai paplašinātu raidījuma tematisko loku un pārietu no trīs sižetiem uz četriem katrā raidījumā. 2015.gadā raidījuma veidošanai piesaistīsim jaunus profesionāļus, lai būtiski palielinātu jauniešu auditorijas īpatsvaru. 2014. gadā izdevās stiprināt raidījuma redakcionālo darbu, jo tā izveidē tika iesaistīta Anitra Tooma. Turpināsim stiprināt redakcionālo darbu arī 2015.gadā, kad no februāra darbu raidījumā uzsāks žurnālists un redaktors Sandijs Semjonovs. 2.3. Projekta uzdevumi: Projekta „TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2015” galvenie uzdevumi 2015. gada sezonā: • Sagatavot 41 profesionāli augstvērtīgu raidījumu Vides Fakti. • Pārraidīt 41 raidījumu Vides Fakti LTV1 programmā, katras nedēļas sestdienā plkst.19.05 ar atkārtojumu katrā nedēļas piektdienā. • Iesaistīt raidījuma aktuālo tēmu veidošanā vides nozares profesionāļus, sabiedriskās organizācijas un sabiedriskās domas veidotājus vides jomā. • Noturēt esošo auditoriju un vairāk piesaistīt jauniešu auditoriju. Mērķis ir sasniegt pastāvīgu 80 000 – 90 000 TV skatītāju vienam raidījumam. • Papildu uzdevums ir tehniski uzturēt un regulāri atjaunot informāciju raidījuma mājas lapā www.videsfakti.lv, nodrošinot raidījuma arhīva un aktuālās informācijas pieejamību katram mājas lapas apmeklētājam. • Turpināt sadarbību ar Latvijas sabiedrisko mediju portālu www.lsm.lv, kurā pēc parādīšanas ēterā sižetu un rakstu veidā tiek izvietoti visi Vides Fakti sižeti. Raidījuma Vides Fakti sižeti un raksti portālā līdz šim sasnieguši ievērojamu auditoriju un ir vieni no poulārākajiem. Katra 26 minūšu raidījuma Vides Fakti izveides un pārraidīšanas uzdevumi: • Sagatavošana – tēmas izpēte, sižeta koncepcijas sagatavošana, scenārija izstrāde, filmēšanas un montāžas plānošana. • Filmēšana un nepieciešamības gadījumā arī piefilmējumi, vizuālā materiāla piemeklēšana arhīvā. • Raidījuma montāža – uzfilmētā materiāla noskatīšanās un šifrēšana, darba (melnā) montāža, arhīva atlase un pārkopēšana, on-line montāža, krāsu un skaņas korekcija, ieskaņošana (diktora teksts un muzikālais noformējums), titrēšana (subtitri). • Raidījuma pašreklāmas montāža (pārraidīšana LTV katru nedēļu, trīs dienas pirms ētera). • Raidījuma anotācijas, preses maketa sagatavošana un publicēšana (www.videsfakti.lv un žurnālā „Vides Vēstis”). • Raidījuma ieraksta un pašreklāmas izvietošana uz LTV ētera servera. • Raidījuma ieraksta izvietošana interneta mājas lapās www.videsfakti.lv, www.vimeo.com, www.lsm.lv.

Projekta uzdevumi

Projekta „TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2015” galvenie uzdevumi 2015. gada sezonā: • Sagatavot 41 profesionāli augstvērtīgu raidījumu Vides Fakti. • Pārraidīt 41 raidījumu Vides Fakti LTV1 programmā, katras nedēļas sestdienā plkst.19.05 ar atkārtojumu katrā nedēļas piektdienā. • Iesaistīt raidījuma aktuālo tēmu veidošanā vides nozares profesionāļus, sabiedriskās organizācijas un sabiedriskās domas veidotājus vides jomā. • Noturēt esošo auditoriju un vairāk piesaistīt jauniešu auditoriju. Mērķis ir sasniegt pastāvīgu 80 000 – 90 000 TV skatītāju vienam raidījumam. • Papildu uzdevums ir tehniski uzturēt un regulāri atjaunot informāciju raidījuma mājas lapā www.videsfakti.lv, nodrošinot raidījuma arhīva un aktuālās informācijas pieejamību katram mājas lapas apmeklētājam. • Turpināt sadarbību ar Latvijas sabiedrisko mediju portālu www.lsm.lv, kurā pēc parādīšanas ēterā sižetu un rakstu veidā tiek izvietoti visi Vides Fakti sižeti. Raidījuma Vides Fakti sižeti un raksti portālā līdz šim sasnieguši ievērojamu auditoriju un ir vieni no poulārākajiem. Katra 26 minūšu raidījuma Vides Fakti izveides un pārraidīšanas uzdevumi: • Sagatavošana – tēmas izpēte, sižeta koncepcijas sagatavošana, scenārija izstrāde, filmēšanas un montāžas plānošana. • Filmēšana un nepieciešamības gadījumā arī piefilmējumi, vizuālā materiāla piemeklēšana arhīvā. • Raidījuma montāža – uzfilmētā materiāla noskatīšanās un šifrēšana, darba (melnā) montāža, arhīva atlase un pārkopēšana, on-line montāža, krāsu un skaņas korekcija, ieskaņošana (diktora teksts un muzikālais noformējums), titrēšana (subtitri). • Raidījuma pašreklāmas montāža (pārraidīšana LTV katru nedēļu, trīs dienas pirms ētera). • Raidījuma anotācijas, preses maketa sagatavošana un publicēšana (www.videsfakti.lv un žurnālā „Vides Vēstis”). • Raidījuma ieraksta un pašreklāmas izvietošana uz LTV ētera servera. • Raidījuma ieraksta izvietošana interneta mājas lapās www.videsfakti.lv, www.vimeo.com, www.lsm.lv.

Projekta rezultāti

Projekta „TV raidījumu cikls Vides Fakti, 2015” sagaidāmie rezultāti: • Sagatavots 41 augstvērtīgs raidījums Vides Fakti. • Pārraidīts 41 saturiski un tehniski augstvērtīgs raidījums Vides Fakti LTV1 kanālā katras nedēļas sestdienā plkst. 19.05 ar atkārtojumu katras nedēļas piektdienā. • Ar katru raidījumu sasniegta līdz 100 000 TV skatītāju auditorija. • Raidījumu ierakstu arhīvs izvietots www.videsfakti.lv , www.lsm.lv un www.vimeo.com. Raidījumu cikla efektivitāti objektīvi nosaka TV reitingu dati, kā arī atgriezeniskā saite ar skatītājiem oficiālajā mājaslapā un sabiedrisko mediju vienotajā portalā www.lsm.lv. Raidījums ir aktīvi pārstāvēts arī sociālajos tīklos un mūsdienu komunikācijas platformās – Twitter un Darugiem.lv. 2015.gadā tiks izveidots un aktivizēts raidījuma konts Facebook. Raidījuma vadītājam Mārim Oltem sasniegts ievērojāms – vairāk kā 3 000 sekotāju skaits Twitter kontā. Būtiskākais projekta „TV raidījumu cikls „Vides Fakti” 2015” sagaidāmais rezultāts ir plašas Latvijas sabiedrības daļas izglītošana, informēšana par vides aktualitātēm. Sagaidāmais rezultāts ir sabiedrības izpratnes palielināšanās par norisēm dabā, tās daudzveidību un nozīmību, kā arī atbildību dabas un tās resursu saglabāšanā, ilgtspējīgas vides politikas veidošanā, katra indivīda lomu klimata pārmaiņu mazināšanā, vietējo atjaunojamo dabas resursu saudzīgā un ilgtspējīgā izmantošanā. Raidījuma veidošanā tiks iesaistīti vides jomas profesionāļi, valsts institūcijas un sabiedriskās organizācijas, lai turpinātu veidot kopēju platformu sabiedrības informēšanai un izglītošanai. Rezultāts, kas panākts raidījuma ‘Vides Fakti” 17 gadu pastāvēšanas laikā, ir Latvijas sabiedrības izglītotības un izpratnes palielināšana par dabas unikalitāti un tās resursu saprātīgas izmantošanas nepieciešamību. Vides Fakti bija pirmais šāda veida vides raidījums Latvijas valsts vēsturē un mēs turpināsim to uzlabot, lai raidījums joprojām būtu vienota platforma vides profesionāļiem un skatītājiem sabiedriskās domas veidošanā. Turpināsies rezultatīva Vides Fakti komandas sadarbība ar Latvijas skolām vides izglītības veicināšanā. Šajā jomā likti stabili pamati un rasta liela skolu atsaucība, izmantojot Vides Fakti sižetus apmācības procesā un organizējot raidījuma žurnālistu aktīvu līdzdalību un viesošanos skolu ārpusklases vides nodarbībās un pasākumos. 2015.gada sezonas galvenais sagaidāmais rezultāts ir aktīva raidījuma skatītāju sociālā pozīcija un sabiedriskā nostāja atbildīga dzīvesveida īstenošanā. Ilgtermiņā projekta rezultāts būs vides jomā izglītota Latvijas sabiedrība, kas orientējas vides jomā un spēj izprast norises un likumsakarības dabā kā Latvijas, tā pasaules kontekstā.

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.12.2015
Īstenotājs SIA Finger Film Production
Rīga, Mālu iela 5, LV-1058
Projekta kopējās izmaksas 129 192.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 84 788.40 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 352.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.