Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 05.04.2018 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
2. Iesniegtie projekti konkursā aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”
2.1 Jaunieši jauniešiem par vidi
1-08/143/2018 Vidzemes Augstskola
Piešķirt - 6 706.00 €
2.2 Es un vide - simbioze
1-08/149/2018 Skudriņa
Piešķirt - 9 758.00 €
2.3 Izglītojošas un atraktīvas jauniešu iesaistes un vides apziņas veicināšanas aktivitātes
1-08/151/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 8 800.00 €
2.4 Sakop Latviju - savas mājas
1-08/141/2018 Sadarbības platforma
Piešķirt - 12 447.00 €
2.5 Zaļai Latvijai - zaļai jūrai
1-08/161/2018 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 8 000.00 €
2.6 Tava vide, tava Latvija
1-08/152/2018 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 8 000.00 €
2.7 Jaunie vides līderi - vides vēstneši
1-08/162/2018 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 15 400.00 €
2.8 VIDES DIENA Tavā skolā
1-08/148/2018 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Noraidīt
2.9 Jauna vide jaunietim OSIS
1-08/175/2018 Cheese
Noraidīt
2.10 Neatstāj pēdas!
1-08/150/2018 Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija
Noraidīt
2.11 Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados
1-08/177/2018 Sava kabata
Noraidīt
2.12 Viegli un atraktīvi par svarīgām lietām
Noraidīt
2.13 Dabā notiekošo procesu skaidrošana jauniešiem praktiskā ceļā
1-08/145/2018 Šalkone
Noraidīt
2.14 Vides izpratnes un apziņas veicināšanas pasākumi ar jauniešu aktīvu līdzdalību
1-08/174/2018 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
2.15 Radi vidi pats
1-08/153/2018 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
2.16 Salacas baseina bioloģiskā daudzveidības apzināšana
1-08/180/2018 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Noraidīt
2.17 Iepazīsti vidi!
1-08/183/2018 Vides izglītības centrs
Noraidīt
2.18 Atkritumu dzīves cikls
1-08/179/2018 Aprites ekonomikas kompetenču centrs
Noraidīt
2.19 Darbojies un dzīvo zaļi!
1-08/139/2018 Jāņupes iedzīvotāji
Noraidīt
2.20 Es ar vidi draugos!
1-08/142/2018 Baltijas krasti
Noraidīt
3. aktivitāte “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”
3.1 Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē
1-08/242/2018 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 10 000.00 €
3.2 Akcija “Piedzīvo dabā” ar tematisko ievirzi “Cik ienes - tik iznes”
1-08/257/2018 Zivju gani
Piešķirt - 12 000.00 €
3.3 “NaaC” – Piekrastes kāpu un infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana
1-08/254/2018 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 12 000.00 €
3.4 Vide prožektoru gaismā
1-08/247/2018 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 12 000.00 €
3.5 Atklāj putnu migrācijas burvību 2018
1-08/243/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 12 000.00 €
3.6 Tuvā nekuriene
1-08/252/2018 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 12 000.00 €
3.7 Interaktīvas nodarbības „Videi draudzīgs dzīvesveids”
1-08/207/2018 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 10 000.00 €
3.8 Kas ir mūsu skapjos? Apģērbu iegādes, lietošanas un utilizācijas paradumi Latvijā un to saistība ar modes negatīvo ietekmi uz vidi
1-08/246/2018 Zaļā brīvība
Piešķirt - 10 000.00 €
3.9 Publikāciju cikls “Par vidi” interneta žurnālā Satori.lv
1-08/251/2018 Ascendum
Noraidīt
3.10 Dabas aizsardzības brīvdienas
1-08/256/2018 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
3.11 Daudzpusīgā vides izglītības centra “Zaļauša akadēmija” apmācību programmas izstrāde un ieviešana (1.kārtas ieviešana)
1-08/244/2018 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
3.12 PĒC 100 GADIEM PIEBALGĀ!
1-08/255/2018 GAUJAS FONDS
Noraidīt
3.13 Pārstrādājam bioloģiskos atkritumus kompostā
1-08/240/2018 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
3.14 Atgriešanās pie videi draudzīga dzīvesveida
1-08/239/2018 Caritas Latvija
Noraidīt
3.15 Vide ap mums
1-08/249/2018 Latvijas zinātnes centru apvienība
Noraidīt
3.16 Tie nav atkritumi! Tas ir resurss!
1-08/250/2018 Daibes ilgtspējas centrs
Noraidīt
3.17 Domā par nākotni!
1-08/253/2018 Vides izglītības centrs
Noraidīt
4. aktivitāte „Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai”
4.1 Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde Latvijas pazemes ūdensobjektiem
1-08/191/2018 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 23 545.00 €
4.2 Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā iekļauto sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējuma kontekstā
1-08/160/2018 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 25 000.00 €
4.3 Koncepcijas un metodikas izstrāde sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai
1-08/144/2018 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 33 000.00 €
4.4 Datu ieguve par invazīvo svešzemju augu sugu izplatību Daugavas ielejā
1-08/200/2018 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Noraidīt
4.5 Potenciāli aizsargājamo jūras teritoriju izpēte Baltijas jūrā, Latvijas EEZ
1-08/170/2018 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
4.6 SA saimniecības datu ieguve, klasifikācija, apstrāde un novērtējums
1-08/208/2018 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
4.7 Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc makrozoobentosa organismiem
1-08/202/2018 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 22 500.00 €
4.8 Dažu reto augu sugu dzīvotspējas analīze un pasākumi to saglabāšanai
1-08/173/2018 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
4.9 Invazīvo sugu – rotana (Perccottus glenii) un sarkanausu bruņurupuča (Trachemys scripta elegans) ietekmes novērtēšana un mazināšana uz reto abinieku un rāpuļu sugu populācijām
1-08/189/2018 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 25 000.00 €
4.10 Sikspārņu sugu datu apkopošana dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”
1-08/156/2018 Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība
Piešķirt - 25 000.00 €
4.11 Aktivitātes lielumu datubāzes izveide reaktīvā slāpekļa emisiju noteikšanai pēc Tier 3 metodikas
1-08/185/2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Noraidīt
4.12 Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem
1-08/146/2018 Vides risinājumu institūts
Piešķirt - 40 000.00 €
4.13 Nacionālā ilgtspējības indikatoru sistēmu tīkla vides indikatori
1-08/227/2018 Latvijas Universitāte
Noraidīt
4.14 Dabas resursu ilgtspējīgas pārvaldības plānu izstrāde četriem Rāznas Nacionālā parka ezeriem
1-08/167/2018 Vides risinājumu institūts
Noraidīt
4.15 Ilgtermiņa gaisa piesārņojuma līmeņa novērtējums Daugavpils pilsētā
1-08/199/2018 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Noraidīt
4.16 Mežābeles un meža bumbieres statusa izvērtēšana Latvijā.
1-08/190/2018 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
4.17 Latvijas nozīmīgāko upju atlanta izstrāde
1-08/138/2018 Rīgas Tehniskā universitāte
Noraidīt
4.18 Vēja enerģētikas riska karšu izstrāde Liepājas un Ventspils reģioniem
1-08/147/2018 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
4.19 Mežaudžu noēnojama ietekme uz zivju resursiem mazajās upēs
1-08/155/2018 Silva Fortis
Noraidīt
4.20 LUCAS dati ilgtspējīgas attīstības un bioloģiskās daudzveidības plānošanai
1-08/166/2018 Vides eksperti
Noraidīt
4.21 Datu ieguve velosipēdu satiksmes kā oglekļa mazietilpīga pārvietošanās veida attīstībai
1-08/181/2018 Baltijas Vides Forums
Noraidīt
4.22 Slīteres Nacionālā parka ligzdojošu putnu inventarizācija
1-08/158/2018 Zaļā doma
Noraidīt
4.23 Datu ieguve, apstrāde un analīze zaļas infrastruktūras lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā plānošanai un projektēšanai
1-08/226/2018 Cleantech Latvia
Noraidīt
5. aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai”
5.1 Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā
1-08/213/2018 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 17 000.00 €
5.2 Sadarbība jūras piesārņojošo atkritumu problemātikas risināšanā Latvijā
1-08/230/2018 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 11 000.00 €
5.3 Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai
1-08/204/2018 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 11 000.00 €
5.4 Noteiktu otrreizēji izmantojamu polimēru materiālu pārstrādes produktu gala statusa noteikšana
1-08/209/2018 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 10 000.00 €
5.5 Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde
1-08/169/2018 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 11 000.00 €
5.6 VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas pārbaudē
1-08/168/2018 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 12 000.00 €
5.7 Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā
1-08/225/2018 Cleantech Latvia
Piešķirt - 11 000.00 €
5.8 Integrētās komunikācijas pasākumu kopums atkritumu samazināšanai dabas objektos
1-08/201/2018 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 11 000.00 €
5.9 Uz zināšanām balstīta biotopu apsaimniekošana
1-08/172/2018 Bērnu vides skola
Piešķirt - 11 000.00 €
5.10 Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/241/2018 Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Piešķirt - 10 000.00 €
5.11 Dižkoku aizsardzība un apsaimniekošana
1-08/184/2018 Annas koku skolas biedrība
Noraidīt
5.12 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2018”
1-08/238/2018 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 11 000.00 €
5.13 Jauno reindžeru apmācība to veiktspējas un kompetences celšanai Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta teritorijā
1-08/198/2018 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Noraidīt
5.14 Apputeksnēšanas ekosistēmas pakalpojuma aizsardzība Latvijā
1-08/163/2018 Nature and People
Noraidīt
5.15 Ogres upes baseina sakopšana un dokumentēšana nevalstiskā sektora veiktspējas un kompetences celšanai
1-08/197/2018 Zivju gani
Noraidīt
5.16 Vides un zivju resursu aizsardzības kapacitātes celšana, sabiedrības ieinteresēšana un iesaistīšana
1-08/157/2018 Vidzemes zvejnieku biedrība
Noraidīt
5.17 Ekoskolas dabas aizsardzībai
1-08/231/2018 Vides Izglītības fonds
Noraidīt
5.18 AINA (Atklāj, Iepazīsti Nacionālās Ainavas)
1-08/214/2018 Latvijas Mazpulki
Noraidīt
5.19 PĒDAS
1-08/171/2018 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
5.20 Materiālu izstrāde Mitrāju centra izveidei Lubāna mitrāja informācijas centrā
1-08/221/2018 Pie Kraujas
Noraidīt
5.21 Videi draudzīga muižu kompleksu atjaunošana un apsaimniekošana
1-08/187/2018 Latvijas Piļu un muižu asociācija
Noraidīt
5.22 Veiktspēja un kompetences celšana ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā
1-08/259/2018 Cleantech Latvia
Noraidīt
6. aktivitāte“Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”
6.1 Koncepcija "Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot notekūdeņu sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu ciemā"
Atbalstīt
6.2 Koncepcija "Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe"
Atbalstīt
6.3 Koncepcija "Krustpils novada Vīpes pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve"
Atbalstīt
6.4 Koncepcija "Decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstības vides aizsardzības prasībām nodrošināšana Lielvārdes novadā"
Noraidīt
6.5 Koncepcija "Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska novēršana Rubas pagastā"
Atbalstīt
6.6 Koncepcija "Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā"
Atbalstīt
6.7 Koncepcija "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve ar septisko notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanai, vides risku novēršanai Sēlijas ciemā"
Atbalstīt
6.8 Koncepcija "Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā"
Atbalstīt
6.9 Koncepcija "Ošanu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve potenciālo vides risku novēršanai"
Atbalstīt
6.10 Koncepcija "Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana"
Atbalstīt
6.11 Koncepcija "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve Rūjienā, pie Rūjas upes"
Atbalstīt
6.12 Koncepcija "Tebras upes “Dzirnavu dīķa” vides stāvokļa uzlabošana un aizaugšanas risku novēršana posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam Aizputē"
Atbalstīt
6.13 Koncepcija "Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā"
Atbalstīt
6.14 Koncepcija "Sabiedriskas infrastruktūras izveidei Naukšēnu pagastā"
Atbalstīt
6.15 Koncepcija "Atvērtā atkritumu šķirošanas laukuma izveide"
Noraidīt
6.16 Koncepcija "Lietus ūdens novadīšanas tīkla izbūve daudzdzīvokļu māju masīvā Dārza ielā, Skrundā"
Noraidīt
6.17 Koncepcija "Vides aizsardzības pasākumu realizācija naftas produktu piesārņojuma novēršanai Daugavpils novada Višķu tehnikuma ciemā"
Noraidīt
6.18 Koncepcija "Vides stāvokļa uzlabošana Dzirnavu dīķī un tā apkārtnē"
Noraidīt
6.19 Koncepcija "Gaurata ezera eitrofikācijas mazināšana"
Noraidīt
6.20 Koncepcija "Inovatīva atkritumu savākšanas punkta izveide Siguldas novadā"
Noraidīt
6.21 Koncepcija "Vides piesārņojuma samazināšanas pasākumi meliorācijas sistēmās Mārupes novadā"
Noraidīt
6.22 Koncepcija "Antropogēnās slodzes samazināšana Naukšēnu novada iedzīvotāju atpūtas objektos"
Noraidīt
6.23 Koncepcija "Vides apdraudējuma risku novēršana Ķimšu ūdenskrātuvē"
Noraidīt
6.24 Koncepcija "Ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana Valmieras kapos"
Noraidīt
6.25 Koncepcija "Bilskas ezera vides stāvokļa uzlabošana"
Noraidīt
6.26 Koncepcija "Iedzīvotāju līdzdalība peldvietu ūdens monitoringā Baldones novadā"
Noraidīt
6.27 Koncepcija "Zasas muižas parka bioloģiskās daudzveidības un ainaviskās vērtības saglabāšana"
Noraidīt
6.28 Koncepcija "Vadakstes muižas parka vides risku izvērtējums, praktiska vides risku novēršana un vides stāvokļa uzlabošana"
Noraidīt
6.29 Koncepcija "Saieta laukuma izveide"
Noraidīt
6.30 Koncepcija "Praktiski vides izziņas pasākumi Preiļu pilsētas parkā"
Noraidīt
6.31 Koncepcija "Gaisa piesārņojuma samazināšana Olaines novadā"
Noraidīt
6.32 Koncepcija "Vecpiebalgas pils esošo konstrukciju konservācija, I kārta"
Noraidīt
6.33 Koncepcija "Plūdu risku mazināšanas pasākumu un Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu novada robežās"
Noraidīt
6.34 Koncepcija "Augsnes erozijas novēršana Smiltenes pilsētas Vecajā parkā"
Noraidīt
6.35 Koncepcija "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai"
Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.