Fonda padomes sēdes Nr. 17 - 01.12.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"
2.1 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai"
2.2 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai"
2.3 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē "Zivju resursu aizsardzības pasākumi"
2.4 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē "Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana/aktualizēšana un ieviešana indikatīvi norādītājām sugām"
3. Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku apmācības gaisa piesārņojuma, smaku un trokšņa izkliedes novērtēšanā, izmantojot atbilstošas datorprogrammas
1-08/418/2014 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 4 090.00 €
3.2 Virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu pabeigšana un saskaņošana ar citu ES dalībvalstu novērtēšanas metodēm (interkalibrācija)
Piešķirt - 40 800.00 €
3.3 ES Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EK īstenošana Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņos (Baltijas jūra): bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaunieku) interkalibrācija un testēšana (zivis)
1-08/447/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 40 000.00 €
3.4 Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas robežu kļūdu labošanai noslēgums
1-08/452/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 16 520.00 €
3.5 „ Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana”
1-08/429/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 38 340.00 €
3.6 Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu kvalifikācijas celšana zemes dzīļu izmantošanas jomā
1-08/438/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 907.00 €
3.7 Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku apmācības rūpniecisko avāriju riska iespējamības un avāriju seku izplatības novērtēšanā
1-08/420/2014 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 3 490.00 €
3.8 Piesārņojuma bioloģisko efektu novērtējums Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) kvalitātes kritērijam D8
1-08/415/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 25 000.00 €
3.9 Informatīvu materiālu - augu etiķešu, sagatavošana un izdošana
1-08/421/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 30 467.00 €
3.10 Nacionālā botāniskā dārza augu kolekciju pieejamības pilnveidošana
1-08/422/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 38 857.00 €
3.11 Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/435/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.12 Dzīvsudraba un citu metālu skrīnings Latvijas ūdeņu zivīs
1-08/448/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
3.13 Vides aizsardzības institūciju un dabas aizsardzības prasību kontrolē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/453/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.14 Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, I kārta
1-08/427/2014 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 71 652.00 €
3.15 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/423/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
3.16 Latvijas floras reto un aizsargājamo kokaugu ex situ kolekcijas atjaunošana un ekspozīciju papildināšana bioloģiskās daudzveidības izpētei un saglabāšanai
1-08/424/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 6 035.00 €
3.17 Valsts vides dienesta darbinieku kvalifikācijas un kompetences celšana atļauju sagatavošanā
1-08/431/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 482.00 €
3.18 Konkurētspējas ietekmes uz vidi un sākotnējā izvērtējuma procesā pilnveidošana struktūrfondu apguves efektivizēšanai
1-08/419/2014 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 23 730.00 €
3.19 Pilotprojekts ""Zaļā kaste" - atkritumu šķirošanas veicināšana Ikšķiles novada mājsaimniecībās"
Noraidīt
3.20 Teorētiskās un praktiskās apmācības Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanā un bioloģiskās daudzveidības monitoringa veikšanā sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertiem
1-08/455/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 31 547.00 €
3.21 Konkurss „Dzīvo zaļi” Dienvidkurzemes skolu skolēniem
1-08/437/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.22 Vide tavā un manā pilsētā
1-08/428/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.23 Vidē emitēto piesārņojumu datu objektīvā novērtēšana dabas resursu nodokļa aprēķinos
1-08/445/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 9 800.00 €
3.24 Dabas datu apkopošana un ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
1-08/450/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.25 Vides aizsardzību iestāžu amatpersonu kvalifikācijas un kompetences celšana atkritumu pārrobežu sūtījumu jautājumos
1-08/446/2014 Valsts vides dienests
Atlikt
3.26 Līgatnes dabas takām – 40!
1-08/454/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 15 000.00 €
3.27 Aizsargājamo meža biotopu un bezmugurkaulnieku sugu inventarizācija medņa aizsardzībai izveidotajos mikroliegumos
1-08/449/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 16 356.00 €
3.28 Ilgtspējīgi risinājumi Ventas upes sateces baseina upju straujteču un lašveidīgo zivju nārsta vietu atjaunošanai (I etaps - Krāčupe)
1-08/436/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.29 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes starpvalstu savstarpējās pieredzes apmaiņa kontroles funkciju veikšanai saistībā ar ostu saimnieciskās darbības rezultātā radīto vides piesārņojumu un dabas resursu izmantošanu.
1-08/442/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.30 Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (IMPEL) 2015.gadā
1-08/440/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 280.00 €
3.31 Pasākumu programmas izstrāde laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Atlikt
3.32 Radiācijas drošības centra darbinieku kapacitātes paaugstināšana radiācijas un kodoldrošības jautājumos
1-08/434/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.33 Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/444/2014 Valsts vides dienests
Atlikt
3.34 Studiju apļu nodarbības Ziemeļkurzemes vides speciālistiem
1-08/430/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.35 Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā
1-08/439/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.36 VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes un Lietuvas vides aizsardzības kontrolējošo institūciju savstarpējās pieredzes apmaiņas turpināšana un kapacitātes celšana kontroles funkciju veikšanai
1-08/443/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.37 Apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamiem biotopiem un augu sugu atradnēm
1-08/451/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.38 Valsts vides dienesta kapacitātes stiprināšana projektu realizācijā
1-08/441/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 48 853.00 €
3.39 Valsts vides dienesta darbinieku kompetences celšana gaisa piesārņojuma un gaisa kvalitātes monitoringa jautājumos
1-08/432/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
3.40 Radiācijas drošības centra veiktspējas stiprināšana
1-08/433/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
4. Izmaiņas projektu īstenošanā
4.1 Bērnu un jauniešu nometne „Meža skola”
1-08/260/2014 Daugavas Pārupieši
Apstiprināt izmaiņas
4.2 GAUJAS ISTABA
1-08/72/2014 BALTA DABA
Apstiprināt izmaiņas
4.3 Dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešanas uzsākšana dabas liegumam „Ļubasts”
1-08/172/2014 Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts
Apstiprināt izmaiņas
4.4 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Ruņupes ieleja”
1-08/161/2014 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
4.5 Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Sātiņu dīķi"
1-08/106/2013 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
4.6 Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” izveidošana Latvijas Dabas muzejā 2.kārta
1-08/177/2013 Latvijas Dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas
4.7 Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana
1-08/178/2013 Latvijas Dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas - 1 867.00 €
4.8 Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai
1-08/168/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
4.9 Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo ĪADT atbilstību pašreizējam statusam
1-08/169/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
4.10 Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana
1-08/176/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
4.11 Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā
Apstiprināt izmaiņas
4.12 Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā
Apstiprināt izmaiņas
4.13 Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Apstiprināt izmaiņas
4.14 Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām
Apstiprināt izmaiņas
4.15 Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība
Apstiprināt izmaiņas
4.16 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 10. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014”
Apstiprināt izmaiņas
4.17 Helsinku komisijas Jūrlietu grupas ikgadējā sanāksme HELCOM MARITIME 14/2014
1-08/187/2013 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
4.18 Baltijas valstu regulatoru seminārs radiācijā un kodoldrošībā
1-08/192/2013 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
4.19 Nometne ‘’Dabas laboratorija’’
1-08/8/2014 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Apstiprināt izmaiņas
4.20 Nometne ‘’Ziedu valsts’’
1-08/259/2014 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Apstiprināt izmaiņas
4.21 Atkritumu uzskaites datu bāzes pilnveide par radīto un centralizēti uzskaitīto pārtikas atkritumu daudzumu
1-08/410/2014 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Apstiprināt izmaiņas
4.22 Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē
1-08/173/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.