Fonda padomes sēdes Nr. 14 - 13.10.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
2. Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās"
2.1 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitātē "Vides aizsardzības jautājumu atspoguļošana periodiskajos izdevumos"
Konceptuāli atbalstīt
2.2 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās" aktivitātē "TV un radio raidījumu veidošana"
Konceptuāli atbalstīt
3. Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Izvērtējums par mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām putekļu un sēra dioksīda emisiju samazināšanai Latvijā
1-08/407/2014 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 7 907.00 €
3.2 Portāla Dabasdati.lv ziņoto īpaši aizsargājamo, mikrolieguma, Putnu un Biotopu direktīvas sugu datu iegūšana, apstrāde un analīze un datu nodošana DAP
1-08/402/2014 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 4 981.00 €
3.3 Atkritumu uzskaites datu bāzes pilnveide par radīto un centralizēti uzskaitīto pārtikas atkritumu daudzumu
1-08/410/2014 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 9 831.00 €
3.4 Nitrātu monitorings pazemes ūdeņos
1-08/383/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 69 915.00 €
3.5 Apsekojums - sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde
1-08/411/2014 Latvijas Biotehnoloģijas asociāciju struktūrvienība CLEANTEHCH LATVIA (Tīro tehnoloģiju klasteris)
Piešķirt - 8 884.00 €
3.6 Trešās puses finansējuma piesaistes iespējas pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem
1-08/382/2014 Passive House Latvija
Piešķirt - 25 000.00 €
3.7 Pļavu augāja atjaunošana un uzturēšana tārtiņveidīgo putnu ligzdošanai
1-08/406/2014 Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, LU aģentūra
Noraidīt
3.8 Portāla Dabasdati.lv pielāgošana Eiropas ligzdojošo putnu atlanta datu iegūšanai, apstrādei un analīzei
1-08/409/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
3.9 Datu iegūšana, apstrāde un analīze ilgtspējīgas transporta politikas izstrādei
1-08/405/2014 RTU, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Noraidīt
3.10 Vēsturisko datu, par īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm, ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
1-08/404/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
3.11 Dabiskās jūras krasta aizsargbarjeras (Baltijas jūras un Rīgas līča krasta zonas) izmaiņas un to ietekme uz plūdu risku apbūves ietekmē
1-08/381/2014 Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Noraidīt
3.12 Atjaunojamo energoresursu izmantošana vides kvalitātes uzlabošanai
1-08/400/2014 Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
3.13 Īpaši aizsargājamo putnu sugu monitorings Litenes parauglaukumā
1-08/403/2014 Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrība
Noraidīt
3.14 Latvijas kūdras un sapropeļa atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā.
1-08/408/2014 homo ecos:
Noraidīt
4. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
4.1 Vides un radošuma programmu attīstība Imanta Ziedoņa "Dzirnakmeņos"
1-08/412/2014 Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"
Piešķirt - 21 826.00 €
4.2 Dabas un kultūras potenciāla efektīa izmantošana un pilnveidošana Neikenkalnā Dikļos
1-08/413/2014 Dikālieši
Piešķirt - 19 996.00 €
4.3 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līgatnes pilsētā
1-08/414/2014 Līgatnes novada dome
Konceptuāli atbalstīt
5. Izmaiņas projektu īstenošanā
5.1 Vides filmu vakars jūras krastā
1-08/326/2014 Pasaules Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
5.2 Rūjas krastu ekosistēmas sakopšana dabai un cilvēkam
1-08/178/2014 Ķoņu kalna dzīves skola
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
5.3 Zaļās dienas "Ilgu" muižā
1-08/274/2014 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Apstiprināt izmaiņas
5.4 99 piedzīvojumi dabā
1-08/236/2014 Ikšķiles Brīvā skola
Apstiprināt izmaiņas
5.5 Publiskā kampaņa „Atbildīgs pārtikas patēriņš”
1-08/113/2014 Zemes draugi
Apstiprināt izmaiņas
5.6 Ventas upes dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana
1-08/29/2014 Kultūras projektu koordinācijas centrs
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.