Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 29.09.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
1.2 2015.gada budžeta projekts
Konceptuāli atbalstīt
1.3 Projektu konkursu grafiks 2015.gadam
Konceptuāli atbalstīt
1.4 Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē
1.5 Projektu iesniegšanas termiņš finansējuma saņemšanai 2015.gada no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Konceptuāli atbalstīt
2. Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Nozares vides projekti" VARAM un VARAM padotības iestādēm
2.1 Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Nozares vides projekti" VARAM un VARAM padotības iestādēm
3. Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Nitrātu monitorings pazemes ūdeņos
1-08/383/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Atlikt
3.2 Trešās puses finansējuma piesaistes iespējas pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem
1-08/382/2014 Passive House Latvija
Atlikt
3.3 Dabiskās jūras krasta aizsargbarjeras (Baltijas jūras un Rīgas līča krasta zonas) izmaiņas un to ietekme uz plūdu risku apbūves ietekmē
1-08/381/2014 Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija
Atlikt
3.4 Atjaunojamo energoresursu izmantošana vides kvalitātes uzlabošanai
1-08/400/2014 Fizikālās enerģētikas institūts
Atlikt
4. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
4.1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija Kandavā, Valteru ielā
1-08/384/2014 Kandavas komunālie pakalpojumi
Piešķirt - 97 611.00 €
4.2 Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes palielināšana KF finansējuma apgūšanai
1-08/401/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
5. Projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti" aktivitātē “ Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”
5.1 Naftas produktu piesārņojuma riska novēršana lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā. II posms
1-08/373/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 4 147.00 €
6. Izmaiņas projektu īstenošanā
6.1 EKO grams!
1-08/221/2014 Valmieras 2.vidusskola
Apstiprināt izmaiņas
6.2 Vides izglītības nometne „Zaļais kods”
1-08/147/2014 Eko Media
Apstiprināt izmaiņas
6.3 Nometne EKO - skolas aktivitāšu popularizēšanai ”Dabas draugi”
1-08/245/2014 Kalētu pamatskola
Apstiprināt izmaiņas
6.4 Mežainā nedēļa Žīguros
1-08/108/2014 Virica
Apstiprināt izmaiņas
6.5 Vides izglītības dienas nometne “3D – Domājošs dabas draugs”
1-08/220/2014 Ogres sākumskola
Apstiprināt izmaiņas
6.6 Vides izglītības nometne PASAULE MAN APKĀRT
1-08/64/2014 Augstkalnes vidusskola
Apstiprināt izmaiņas
6.7 Dabas vides izglītības nometne „Dabas draugs, darbosimies kopā!”
1-08/282/2014 Jauniešu biedrība "Dagne"
Apstiprināt izmaiņas
6.8 Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens Struktūrdirektīva 2000/60/EK)
1-08/196/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Apstiprināt izmaiņas
6.9 Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku likvidācijas mācības BALEX DELTA 2014
1-08/188/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt
6.10 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/197/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 492.00 €
7. Zaudējumu kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem
7.1 Par SIA „Sātiņi – S” iesniegumu par kompensāciju
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.