Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 18.08.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām kvalitatīvas vides komunikācijas nodrošināšanai" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Materiālu par putniem izstrāde valsts nozīmes vides izglītības centriem
1-08/363/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 32 000.00 €
2.2 Latvijas Dabas muzeja kā nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai
1-08/360/2014 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 132 367.00 €
2.3 CITES un citi zvēri
1-08/378/2014 Zaļā pēda
Piešķirt - 5 616.00 €
2.4 Dabas izglītības centrs "Meža māja'' darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai
1-08/380/2014 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 24 000.00 €
2.5 Dabas izglītības spēles "Es un Daba"
1-08/353/2014 Zaļā skola
Piešķirt - 8 000.00 €
2.6 Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un komunikācijas infrastruktūras pilnveidošana
1-08/357/2014 Bērnu vides skola
Piešķirt - 88 338.00 €
2.7 Ūdens un sauszemes mugurkaulnieki Latvijā
1-08/377/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Atlikt
2.8 Vizualizācijas pielietošana vides komunikācijā
1-08/376/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 12 000.00 €
2.9 99 nodarbības Baltijas jūras krasta 500 kilometros
1-08/366/2014 Sabiedrības attīstības centrs
Noraidīt
3. Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas Brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana
1-08/362/2014 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 9 832.00 €
3.2 Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās programmatūras iegāde un lietotāju apmācība praktiskā darba veikšanai
1-08/361/2014 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 31 623.00 €
3.3 Pastiprināta lašu un taimiņu resursu aizsardzība rudens nārsta laikā Gaujā, Braslā un citās Gaujas pietekās
1-08/359/2014 Braslas draugi
Piešķirt - 2 245.00 €
3.4 Sadarbības veicināšana zivju resursu kontroles jomā starp biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība” un Valsts vides dienestu
1-08/367/2014 Vidzemes zvejnieku biedrība
Piešķirt - 12 080.00 €
3.5 Braslas upes straujteču attīrīšana no koku un atkritumu sanesumiem taimiņu, strauta foreļu, alatu un nēģu nārsta vietās
1-08/358/2014 Braslas draugi
Piešķirt - 1 637.00 €
3.6 Naftas produktu piesārņojuma riska novēršana lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā. II posms
1-08/373/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Atlikt
3.7 Jauniešu iesaistīšana praktiskā saldūdeņu biotopu aizsardzībā
1-08/375/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 1 800.00 €
3.8 Antropogēnā piesārņojuma (sadzīves atkritumu) samazināšana Gaujā, Gaujas senlejā
1-08/374/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 5 000.00 €
3.9 Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustumos
1-08/371/2014 Zaļā pēda
Piešķirt - 9 655.00 €
4. Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām ekosistēmu un to dabisko struktūru, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai" iesniegtie projekti
4.1 Ekoloģisko procesu takas atjaunošana Papes ciemā
1-08/372/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 9 996.00 €
4.2 Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/356/2014 Vides risinājumu institūts
Piešķirt - 104 555.00 €
4.3 Dabas tūrisma infrastruktūras rekonstrukcijas projekta izstrāde ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai ĪADT “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”
1-08/364/2014 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
4.4 Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus dabas taku tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi
1-08/352/2014 Veclaicenes Avotiņš
Piešķirt - 3 811.00 €
4.5 Dabas tūrisma infrastruktūras izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanas pasākumi Abavas senlejā
1-08/369/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 3 500.00 €
4.6 Laipu rekonstrukcija „Randu pļavās” Ainažos.
1-08/355/2014 Mēs-sabiedrībai
Piešķirt - 4 564.00 €
4.7 Vizlas dabas takas atjaunošana un uzlabošana
1-08/365/2014 Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Piešķirt - 3 871.00 €
4.8 Dabas tūrisma infrastruktūras ilgtspējīgas izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru nacionālajā parkā 2015. gadā.
1-08/379/2014 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 11 000.00 €
4.9 Laipu atjaunošana piekrastes biotopu aizsardzībai Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/370/2014 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Konceptuāli atbalstīt - 9 888.00 €
4.10 Putnu novērošanas torņa rekonstrukcija „Randu pļavās”
1-08/354/2014 Silva Fortis
Konceptuāli atbalstīt - 9 265.00 €
4.11 Dzirnavu dīķa aizsargdambja atjaunošana – dabas liegumā “Mežmuižas avoti”
1-08/368/2014 Allažu attīstības biedrība
Noraidīt
5. Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
5.1 Starptautiskās talku kustības Letsdoit konference Latvijā (18. – 21. Februāris 2015. gads)
1-08/351/2014 Pēdas LV
Pieņemt zināšanai
6. Izmaiņas projektu īstenošanā
6.1 FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā
1-08/194/2014 Vides Izglītības fonds
Apstiprināt izmaiņas
6.2 Skvēra izveidošana Mākslinieku kvartālā
1-08/129/2014 Latvijas Mākslinieku savienība
Apstiprināt izmaiņas
6.3 Vides Pētnieki Rīgas Parkos
1-08/7/2014 Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs
Apstiprināt izmaiņas
6.4 Ventas upes dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana
1-08/29/2014 Kultūras projektu koordinācijas centrs
Pieņemt zināšanai
6.5 Es – zaļais vides draugs
1-08/155/2014 ERFOLG
Apstiprināt izmaiņas
6.6 Diena bez auto
1-08/337/2014 Latvijas Zaļā kustība
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.