Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 12.03.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Par projektu konkursa 2.kārtu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 3.3. "Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem"
1.3 Par projektu konkursa 2.kārtu finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 3.5. "Atbalsts vietējām vides iniciatīvām"
1.4 Par grozījumiem projektu vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" nolikumā 2014.gadam 4.5. un 6.1.8. punktos
2. Projektu konkursā finansējuma saņemšanai 2014. gadā no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 3.5. „Atbalsts vietējām vides iniciatīvām” (atliktie projekti)
2.1 Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus ekosistēmu pakalpojumus.
1-08/10/2014 Raunas vidusskola
Piešķirt - 4 536.00 €
2.2 Iesaistīšana nekailciršu saimniekošanā līdzdarbojoties lokālām interešu grupām
1-08/131/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 6 211.00 €
2.3 Uzglabā atkritumus atbildīgi
1-08/106/2014 Skrundas komunālā saimniecība
Atlikt
2.4 Skvēra izveidošana Mākslinieku kvartālā
1-08/129/2014 Latvijas Mākslinieku savienība
Piešķirt - 4 010.00 €
3. Iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai (atliktie projekti)
3.1 Dabas koncertzāle 2014
1-08/193/2014 Dabas koncertzāle
Piešķirt - 79 960.00 €
3.2 FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā
1-08/194/2014 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 39 391.00 €
4. Iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē"
4.1 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Ruņupes ieleja”
1-08/161/2014 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 20 856.00 €
4.2 Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Abavas senlejas dabas parkā
1-08/164/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 5 487.00 €
4.3 Sugas aizsardzības plāna aktualizēšana melnajam stārķim (Ciconia nigra)
1-08/181/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 31 929.00 €
4.4 Zivju resursu aizsardzība DP Pape
1-08/171/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 8 896.00 €
4.5 Dabas lieguma „Pāvilostas pelēkā kāpa” apsaimniekošanas pasākumu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai
1-08/174/2014 Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs
Piešķirt - 1 646.00 €
4.6 Dabai un biotopiem saudzīgas infrastruktūras atjaunošana un izveide Abavas senlejas dabas parkā.
1-08/165/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 13 770.00 €
4.7 Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape
1-08/170/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 5 706.00 €
4.8 Putniem nozīmīgo Engures ezera piekrastes pļavu atjaunošana
1-08/184/2014 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 5 755.00 €
4.9 Dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana Rāznas nacionālajā parkā ligzdojošajām īpaši aizsargājamajām putnu sugām
1-08/182/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 24 792.00 €
4.10 Dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešanas uzsākšana dabas liegumam „Ļubasts”
1-08/172/2014 Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts
Piešķirt - 28 085.00 €
4.11 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā
1-08/175/2014 Grundzāle 2010
Atlikt
4.12 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/177/2014 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 17 260.00 €
4.13 Biedrības ”Vidzemes zvejnieku biedrība” aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai
1-08/167/2014 Vidzemes zvejnieku biedrība
Atlikt
4.14 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2014
1-08/186/2014 Latvijas Makšķernieku asociācija
Atlikt
4.15 Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai
1-08/159/2014 Vides risinājumu institūts
Piešķirt - 42 663.00 €
4.16 Zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšana un kartēšana Siguldas novadā
1-08/179/2014 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 17 636.00 €
4.17 Latvijas dižkoku - dabas pieminekļu inventarizācija un datu bāzes precizēšana
1-08/160/2014 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 4 592.00 €
4.18 Priekšlikums vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas „Ruģeļi” izveidei Daugavpils pilsētā
1-08/173/2014 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Atlikt
4.19 Dabas daudzveidības saglabāšana dabas liegumā „Lielupes grīvas pļavas”
1-08/176/2014 Piekrastei.lv
Piešķirt - 20 496.00 €
4.20 Mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtējums uz saldūdens ekosistēmām
1-08/183/2014 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Atlikt
4.21 Straujteces lašiem
1-08/180/2014 Silva Fortis
Atlikt
4.22 Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana un ieviešanas uzsākšana resnvēdera purvuspārei Leucorrhina caudalis
1-08/162/2014 Zaļā upe
Piešķirt - 8 925.00 €
4.23 Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīga izmantošana Liepājas pilsētā
1-08/156/2014 Liepājas Universitātes Vides pētījumu centrs
Atlikt
4.24 Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai
1-08/188/2014 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Atlikt
4.25 Zivju resursu aizsardzības – dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi Dagdas novada esošajās ūdenstilpnēs
1-08/189/2014 Dagdas novada lauksaimnieki
Piešķirt - 998.00 €
4.26 Orientēšanās sporta sacensību ietekme uz meža ekosistēmu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/166/2014 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Noraidīt
4.27 Rūjas krastu ekosistēmas sakopšana dabai un cilvēkam
1-08/178/2014 Ķoņu kalna dzīves skola
Atlikt
4.28 Dabas parka «Daugavas Loki» un «Natura 2000» teritorijas dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana
1-08/168/2014 Latland
Noraidīt
4.29 Ekotūrisma attīstības stratēģijas izstrāde un ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Riebiņu novada NATURA 2000 teritorijās
1-08/163/2014 Riebiņu novada attīstības biedrība
Noraidīt
4.30 Meža kopšanas pasākumi nekustamā īpašuma „Skabargas” teritorijā
1-08/158/2014 Piekūni
Noraidīt
5. Projekta pieteikums finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
5.1 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības nodrošināšana Amūras tīģeru vairošanas Eiropas programmā
1-08/199/2014 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 37 918.00 €
6. Izmaiņas projektu īstenošanā
6.1 Radio raidījums „Zaļais vilnis” Latvijas Radio 1.programmā
1-08/24/2013 Latvijas Radio
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
6.2 Radio programma krievu valodā „ Noasa šķirsts”(30’)
1-08/29/2013 Latvijas Radio
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
6.3 Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana
1-08/178/2013 Latvijas Dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.