Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 24.02.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Par priekšlikumiem apropriācijas pārdalei
2. Projektu konkursā "Nozares vides projekti" finansējuma saņemšanai 2014.gadā iesniegtie projekti
2.1 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/157/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 11 598.00 €
2.2 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei
1-08/159/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 4 761.00 €
2.3 Iedzeltenās stāvlapu dzegužpirkstītes (Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca) inventarizācija un izpēte Latvijā aizsardzības pasākumu izstrādāšanai
1-08/158/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
2.4 Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” izveidošana Latvijas Dabas muzejā 2.kārta
1-08/177/2013 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 95 000.00 €
2.5 Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana
1-08/178/2013 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 27 756.00 €
2.6 Latvijas Dabas muzeja personāla kvalifikācijas celšanas apmācības Līvānu novadā un Daugavpils novadā
1-08/179/2013 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
2.7 Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācība
1-08/167/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 26 182.00 €
2.8 Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai
1-08/168/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 32 535.00 €
2.9 Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo ĪADT atbilstību pašreizējam statusam
1-08/169/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 8 250.00 €
2.10 Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē
1-08/173/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 38 000.00 €
2.11 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/163/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 13 198.00 €
2.12 Dabas izglītības centru popularizēšana un attīstīšana
1-08/166/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.13 Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana
1-08/176/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 24 656.00 €
2.14 Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/165/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 20 956.00 €
2.15 Sabiedrības izglītošanas pasākumi aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”
1-08/160/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.16 Informatīvie materiāli dabas izglītībai un aizsardzībai
1-08/162/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.17 Brīvprātīgais darbs Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – jauna pieeja vides izglītības rezultātu ilgtspējas veicināšanā
1-08/161/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.18 Dabas aizsardzības popularizēšana ar efektīvu komunikācijas kanālu starpniecību
1-08/164/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.19 Rāznas un Lubāna ezeru eitrofikācijas ierosinātu vides problēmu risināšanas stratēģijas izstrāde
1-08/174/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.20 Šepkas upes straujteču atjaunošana un biotopa kvalitātes uzlabošana
1-08/175/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.21 Aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju fiskālās ietekmes uz vietējo pašvaldību ekonomiku novērtējums
1-08/170/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.22 Ūdensputnu mākslīgo ligzdvietu atjaunošana dabas liegumā „Lubāna mitrājs”
1-08/171/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.23 Medības Latvijas nacionālajos parkos
1-08/172/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.24 Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība
Atlikt
2.25 Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Atlikt
2.26 Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā
Atlikt
2.27 Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā
Atlikt
2.28 Sabiedrības iesaiste klimata pārmaiņu samazināšanas un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas veidošanā Latvijā
Atlikt
2.29 Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām
Atlikt
2.30 Prioritārās rīcības programmas (Prioritised action framework - PAF) un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Piektā nacionālā ziņojuma tulkošana
Atlikt
2.31 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 10. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014”
Atlikt
2.32 Kvalitātes kritēriji bioloģisko atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam/fermentācijas atliekām, lai veicinātu to izmantošanu tautsaimniecībā
Atlikt
2.33 Novērtējums par melno un krāsaino metālu lūžņos esošā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidiem
Atlikt
2.34 Kapacitātes stiprināšana zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai
Atlikt
2.35 Informatīvais buklets par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem Latvijā 2014.-2020. adā
Atlikt
2.36 Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/186/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 16 472.00 €
2.37 Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/198/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 18 000.00 €
2.38 Baltijas valstu regulatoru seminārs radiācijā un kodoldrošībā
1-08/192/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 122.00 €
2.39 Helsinku komisijas Jūrlietu grupas ikgadējā sanāksme HELCOM MARITIME 14/2014
1-08/187/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 976.00 €
2.40 Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku likvidācijas mācības BALEX DELTA 2014
1-08/188/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 10 984.00 €
2.41 Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu ieviešana Latvijā
1-08/181/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 880.00 €
2.42 Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (IMPEL) 2014.gadā
1-08/185/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 447.00 €
2.43 Baltijas jūras valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides institūciju sadarbības pasākumi - konference vienotas pieejas veidošanā piesārņojuma novēršanā
1-08/184/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.44 Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/189/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 36 074.00 €
2.45 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/197/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 471.00 €
2.46 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku apmācības par gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu pielietošanu un vides trokšņa novērtēšanu
1-08/156/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 980.00 €
2.47 Konkurss „Dzīvo zaļi” Dienvidkurzemes skolu skolēniem
1-08/182/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.48 VVD Lielrīgas RVP personāla apmācības seminārs par aktualitātēm un problēmām atkritumu apsaimniekošanas jomā, to identificēšana un problēmjautājumu risināšana savstarpējā sadarbībā ar LASUA
1-08/155/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.49 Personāla apmācība un vides pārvaldības pieredzes apmaiņa Baltijas jūras un Melnās jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontrolē
1-08/183/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.50 Informatīvi izglītojošu pasākumu cikls „Ventspils reģionālajai vides pārvaldei - 25. Vēsture un pieredze vides aizsardzības sistēmas veidošanā.”
1-08/180/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.51 Apmācība personāla profesionālās kvalifikācijas celšanai
1-08/194/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.52 Radiācijas un kodoldrošības jomas literatūras, publikāciju un zinātniski pētniecisko darbu sasistematizēšana un bibliotēkas izveidošana.
1-08/191/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.53 Valsts vides dienesta kapacitātes stiprināšana projektu realizācijā
1-08/196/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 27 559.00 €
2.54 Latvijas upju slodžu modelēšana
1-08/197/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 30 000.00 €
2.55 Pētījumu veikšana jūras barības ķēdēs
1-08/195/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
2.56 Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens Struktūrdirektīva 2000/60/EK)
1-08/196/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 39 972.00 €
2.57 Konkurētspējas sākotnējā izvērtējuma procesa pilnveidošana struktūrfondu apguves efektivizēšanai
1-08/195/2014 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 17 797.00 €
3. Iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
3.1 Nemēslo mežā
1-08/192/2014 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 300.00 €
3.2 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2014.gadā
1-08/4/2014 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 266.00 €
3.3 Dabas koncertzāle 2014
1-08/193/2014 Dabas koncertzāle
Atlikt
3.4 FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā
1-08/194/2014 Vides Izglītības fonds
Atlikt
3.5 Zivju fauna kā Latvijas virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes rādītājs
1-08/190/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 22 056.00 €
3.6 Ekonomiskā analīze un pasākumu programmas darba variantā iekļauto pasākumu izmaksu efektivitātes izvērtējējums Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem 2016-2021.gadam
1-08/191/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 9 817.00 €
3.7 Jūras rekviēms
1-08/134/2013 SKUBA films
Pieņemt zināšanai
4. Projektu konkursā finansējuma saņemšanai 2014.gadā no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātēs 3.3.-3.5.
4.1 Iedzīvotāju līdzdalība vides aktivitātēs Sarkandaugavā
1-08/52/2014 Sarkandaugavas attīstības biedrība
Piešķirt - 2 340.00 €
4.2 Biedrības „Es Latgalei” vides iniciatīva Arendolē
1-08/54/2014 Es Latgalei
Piešķirt - 2 096.00 €
4.3 Akcija „Dabas parka Pape jaunie vēstnieki”
1-08/124/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 2 700.00 €
4.4 Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību
1-08/141/2014 Baldones vidusskola
Piešķirt - 2 227.00 €
4.5 Valmieras gudrais nams
1-08/17/2014 Valmieras Namsaimnieks
Piešķirt - 3 778.00 €
4.6 Gudrais rotaļu laukums
1-08/121/2014 Cēsu Jaunā skola
Piešķirt - 6 015.00 €
4.7 Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus ekosistēmu pakalpojumus.
1-08/10/2014 Raunas vidusskola
Atlikt
4.8 Vietēja līmeņa vides izglītības un sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana putnu aizsardzības nodrošināšanai Salaspilī
1-08/86/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
4.9 Iesaistīšana nekailciršu saimniekošanā līdzdarbojoties lokālām interešu grupām
1-08/131/2014 Pasaules Dabas fonds
Atlikt
4.10 Brīvdabas pedagoģiskās izglītības parks
1-08/138/2014 Gaujienas internātpamatskola
Piešķirt - 1 930.00 €
4.11 GAUJAS ISTABA
1-08/72/2014 BALTA DABA
Piešķirt - 5 314.00 €
4.12 ZAĻAIS VIRZIENS VALMIERĀ
1-08/125/2014 BALTA DABA
Piešķirt - 1 090.00 €
4.13 Sabiedrības izpratnes par piekrastes bioloģisko daudzveidību veidošana
1-08/15/2014 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Piešķirt - 1 710.00 €
4.14 Sabiedrības informēšana par putnu sugām un to dzīvesvietām Randu pļavās
1-08/95/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
4.15 Uzglabā atkritumus atbildīgi
1-08/106/2014 Skrundas komunālā saimniecība
Atlikt
4.16 Dabas izzinošā taka bērnu attīstībai vidē
1-08/9/2014 Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde
Piešķirt - 4 286.00 €
4.17 Vides izglītībai piemērotas vides izveide Dobeles 1.vidusskolas teritorijā
1-08/144/2014 Dobeles 1.vidusskola
Piešķirt - 7 000.00 €
4.18 Pļavas muzeja vides klases izveidošana
1-08/12/2014 Ūdenszīmes
Piešķirt - 4 359.00 €
4.19 Skvēra izveidošana Mākslinieku kvartālā
1-08/129/2014 Latvijas Mākslinieku savienība
Atlikt
4.20 Gaujas nacionālā parka jauno reindžeru kustība - jauniešu iesaiste dabas aizsardzībā
1-08/24/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
4.21 Lobes krastu sabiedrība Lobes upei
1-08/139/2014 Dzirnavu spēks
Noraidīt
4.22 7 dienu teorētiski praktiskais seminārs: Upes ekoloģiskās ietilpības palielināšana Ogres upes posmā no Cirstiem līdz Baltavai
1-08/154/2014 Zivju gani
Noraidīt
4.23 Pededzes DabasSKOLA
1-08/42/2014 Radošā apvienība "Piektā māja"
Noraidīt
4.24 Zvārtavas pils pieguļošās teritorijas vides problēmu risināšana
1-08/51/2014 Latvijas Mākslinieku savienība
Noraidīt
4.25 Dzīve sakoptā vidē
1-08/75/2014 Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komiteja
Noraidīt
4.26 Vide mums apkārt, šodien un rīt
1-08/77/2014 Rožupe
Noraidīt
4.27 Lielās zivis- mazās zivis
1-08/153/2014 Sporta biedrība "Kanu atvars"
Noraidīt
4.28 Umurgas dīķa sakārtošana
1-08/49/2014 Umurgas pamatskola
Noraidīt
4.29 Dabas Skolas dārzs
1-08/33/2014 Mazsalacas vidusskola
Noraidīt
4.30 Zaļās zonas attīstība Apguldes ezera piekrastē
1-08/102/2014 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Noraidīt
4.31 Zaļās domāšanas tests
1-08/115/2014 Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai "Spēkuguns"
Noraidīt
4.32 „No veca – jauns!”
1-08/104/2014 Jelgavas Bērnu un jauniešu centrs JUNDA
Noraidīt
4.33 Mazbānīša dabas taka
1-08/116/2014 Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola
Noraidīt
4.34 Informatīvais stends pie Baltijā lielākās balto stārķu kolonijas
1-08/103/2014 Inga Broka
Noraidīt
4.35 Ūdenstūrisms Cieceres upē
1-08/25/2014 Burbuļi
Noraidīt
4.36 Lielezeres parka kopšanas programmas izpilde 2014.gadā
1-08/19/2014 Mūsu ligzda
Noraidīt
4.37 Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumi Jelgavas novadā 2014
1-08/21/2014 Liel.Barons
Noraidīt
4.38 Gribu būt ornitologs!
1-08/87/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
4.39 Mana, tava – mūsu Daugava
1-08/31/2014 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Piešķirt - 1 946.00 €
4.40 Nometne ‘’Dabas laboratorija’’
1-08/8/2014 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Piešķirt - 1 499.00 €
4.41 Desmit zaļi mezgli 2014
1-08/94/2014 homo ecos:
Piešķirt - 1 725.00 €
4.42 Daba – mums, mēs – dabai
1-08/34/2014 Mārtiņa Fonds
Piešķirt - 5 718.00 €
4.43 Vides nometne „Zaļais aplis”
1-08/35/2014 Silenes stariņi
Piešķirt - 4 400.00 €
4.44 Zaļais medus pods
1-08/48/2014 Cieceres internātpamatskola
Piešķirt - 3 979.00 €
4.45 Vides Pētnieki Rīgas Parkos
1-08/7/2014 Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs
Piešķirt - 2 244.00 €
4.46 MUMS RŪP….
1-08/58/2014 Mēs-Staļģenes skolai
Piešķirt - 4 200.00 €
4.47 Apzinām vides dažādību Saldus novada 4 pagastos
1-08/22/2014 N-tais elements
Piešķirt - 2 560.00 €
4.48 Vides izglītības nometne PASAULE MAN APKĀRT
1-08/64/2014 Augstkalnes vidusskola
Piešķirt - 2 399.00 €
4.49 Zaļā dzīve
1-08/150/2014 Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS
Piešķirt - 1 194.00 €
4.50 Vasaras nometne ”Sēkliņas ceļojums”
1-08/18/2014 Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Piešķirt - 4 500.00 €
4.51 Bērnu nometne „Enerdžaizers”
1-08/99/2014 Neformālās izglītības atbalsta fonds
Piešķirt - 2 363.00 €
4.52 Mūsu „Cerību planēta”
1-08/32/2014 Palīdzības centrs Spēkavots
Piešķirt - 6 740.00 €
4.53 Mums pieder skaistākā zeme pasaulē
1-08/3/2014 Sprīdīšu draugi
Piešķirt - 7 845.00 €
4.54 Es vidē, vide manī
1-08/56/2014 Audriņu pamatskola
Piešķirt - 3 000.00 €
4.55 Iepako, izpako un šķiro!
1-08/96/2014 Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 1 500.00 €
4.56 Bērnu vasaras nometne „Dabas daudzveidība”
1-08/53/2014 Zaubes pamatskola
Piešķirt - 2 787.00 €
4.57 Vides izziņas dienas nometne „Sprīdītis kukaiņu valstībā” 5-10 gadus veciem bērniem
1-08/88/2014 Ģimeņu biedrība "Ligzda"
Piešķirt - 2 513.00 €
4.58 Es – zaļais vides draugs
1-08/155/2014 ERFOLG
Piešķirt - 2 800.00 €
4.59 Salacas ielejas bioloģiskās daudzveidības zinību vasaras nometne
1-08/71/2014 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Piešķirt - 3 000.00 €
4.60 Vasaras dienas nometne sociālā riska ģimeņu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām „Dzīvoju zaļi!”
1-08/50/2014 Tīnūžu pamatskola
Atlikt
4.61 Dabas darbnīca „Jaunsēlpils 2014”
1-08/149/2014 Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija"
Atlikt
4.62 Ejam mežā
1-08/20/2014 Varakļānu vidusskola
Atlikt
4.63 Pil-sētnieki ienāk laukos!
1-08/112/2014 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Atlikt
4.64 Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go Green”
1-08/109/2014 Foto biedrība "Salacgrīva"
Atlikt
4.65 Vides aizsardzības nometne „Iepazīsim, lai sargātu”
1-08/16/2014 atspulgs l
Atlikt
4.66 Dienas vides izglītības nometne „Zaļie pirkstiņi”
1-08/27/2014 Talsu novada fonds
Atlikt
4.67 Būt "zaļam" ir forši - EKO nometne Viļakas novada bērniem un jauniešiem
1-08/60/2014 Skolēnu vecāku biedrība
Atlikt
4.68 Nometne „ZEME-GAISS-ŪDENS-CILVĒKS!”
1-08/142/2014 Saldus rajona attīstības biedrība
Atlikt
4.69 Mēs vidē, vide mūsos!
1-08/78/2014 Skrundas vidusskola
Atlikt
4.70 Iepazīsti un sargā
1-08/47/2014 Ķoņu kalna dzīves skola
Atlikt
4.71 Nometne „Dabas spogulī lūkojoties”
1-08/122/2014 Bērnu vides skola
Atlikt
4.72 Es vidē, vide manī
1-08/57/2014 Audriņu pamatskola
Atlikt
4.73 Vasaras superskola „Beverīnas ūdeņi” 1.
1-08/137/2014 Trikātas pamatskola
Atlikt
4.74 Vides izglītības nometne „Zaļais kods”
1-08/147/2014 Eko Media
Atlikt
4.75 Meldru meža takas
1-08/146/2014 Ķemeru vidusskola
Noraidīt
4.76 99 piedzīvojumi dabā
1-08/89/2014 Ikšķiles Brīvā skola
Noraidīt
4.77 Vides izglītības dienas nometne “ 3D – Domājošs dabas draugs”.
1-08/145/2014 Ogres sākumskola
Noraidīt
4.78 Saudzē dabu = radi ko labu!
1-08/36/2014 Saldus 2.vidusskola
Noraidīt
4.79 Vides izglītības nometne „Junioru universitāte izbrauc dabā”
1-08/105/2014 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZR KAC)
Noraidīt
4.80 Dienas nometnes „ Sajūti sevi dabā un dabu sevī ”
1-08/55/2014 Siguldas novada Jaunrades centrs
Noraidīt
4.81 Vides izglītības nometne „Pētām dabā!”
1-08/76/2014 Pieaugušo izglītības iestāde DZM
Noraidīt
4.82 Dagdas novada bērnu un jauniešu vides izglītības nometne "Dabas draugs"
1-08/93/2014 Jauniešu biedrība "Dagne"
Noraidīt
4.83 Rūja – 2014
1-08/65/2014 Rūjienas vidusskola
Noraidīt
4.84 Vides pētnieki
1-08/62/2014 Izglītības laboratorija
Noraidīt
4.85 Iecavas stāsti!
1-08/26/2014 Iecavas internātpamatskola
Noraidīt
4.86 No idejas līdz risinājumam 48 stundu laikā
1-08/134/2014 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Noraidīt
4.87 „Mana EKO pēda pasaulē”
1-08/107/2014 Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas atbalstam
Noraidīt
4.88 Zaļā Vasara 2014
1-08/46/2014 DORE-V
Noraidīt
4.89 Apes novada skolēnu vides izglītības nometne „Gribu un varu dzīvot zaļi!”
1-08/152/2014 Sikšņu pamatskola
Noraidīt
4.90 „PIEKRASTES KAIJAS ĀBECE”
1-08/136/2014 Vaivaru pamatskola
Noraidīt
4.91 Zirgs kā videi draudzīgs, alternatīvs pārvietošanās līdzeklis
1-08/101/2014 Jātnieku sporta klubs "Demora"
Noraidīt
4.92 Stihiju valdnieki
1-08/44/2014 Naukšēnu novada vidusskola
Noraidīt
4.93 „Zaļā nedēļa”
1-08/82/2014 Zaļā skola
Noraidīt
4.94 „ES-VIDE-SABIEDRĪBA!”
1-08/90/2014 Latgales jauniešu sadarbības tīkls
Noraidīt
4.95 EKO grams!
1-08/97/2014 Valmieras 2.vidusskola
Noraidīt
4.96 „Soli pa solim tīrā vidē”
1-08/28/2014 Smaidiņi
Noraidīt
4.97 Nometne "Jauno dabas pētnieku skola"
1-08/133/2014 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Noraidīt
4.98 Kampaņa „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā”
1-08/130/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 10 979.00 €
4.99 Kampaņa MANA JŪRA 2014
1-08/119/2014 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 20 271.00 €
4.100 Sabiedrības iesaistīšana 7. starptautiskā baltā stārķa ligzdu uzskaitē Latvijā
1-08/92/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
4.101 Publiskā kampaņa „Atbildīgs pārtikas patēriņš”
1-08/113/2014 Zemes draugi
Piešķirt - 21 997.00 €
4.102 Ekoskolu atbildīgā dzīvesveida kampaņa
1-08/135/2014 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 20 263.00 €
4.103 Kampaņa „EKOenerģijas sertifikāta popularizēšana Latvijā”
1-08/140/2014 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 21 926.00 €
4.104 Interaktīva akcija „Atkritumi = resursi!”
Noraidīt
4.105 Jaunie vides pētnieki aicina - iesaisties!
1-08/120/2014 Bērnu vides skola
Piešķirt - 6 763.00 €
4.106 Zemes stunda 2014
1-08/118/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 3 583.00 €
4.107 Saules Kauss 2014
1-08/43/2014 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Piešķirt - 5 294.00 €
4.108 Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs
1-08/70/2014 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 9 187.00 €
4.109 Mežainā nedēļa Žīguros
1-08/108/2014 Virica
Piešķirt - 2 346.00 €
4.110 Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai
1-08/30/2014 Zaļā brīvība
Piešķirt - 8 357.00 €
4.111 Ventas upes dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana
1-08/29/2014 Kultūras projektu koordinācijas centrs
Piešķirt - 8 600.00 €
4.112 Zemes mantojuma iepazīšana un saglabāšana
1-08/14/2014 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Piešķirt - 1 271.00 €
4.113 Akcija „Esi modē – ŠĶIRO!”
1-08/68/2014 ĶILUPE
Noraidīt
4.114 Kājāmgājēju dienas Abavas senlejā.
1-08/69/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 10 141.00 €
4.115 Kampaņa „Tīrs priekšnams - tīrai Latvijai!”
1-08/67/2014 ĶILUPE
Noraidīt
4.116 Akcija „Sūnas dabā”
1-08/74/2014 Rēzeknes Augstskola
Noraidīt
4.117 Akcija „Atrodi Gada kukaini 2014 Ziemeļkurzemes mežos!”
1-08/40/2014 Zaļā doma
Noraidīt
4.118 Ekomarķējums – atpazīsti videi draudzīgākus produktus
1-08/132/2014 Ekodizaina kompetences centrs
Noraidīt
4.119 "Kad es stāvu tavos krastos, mīļā, vecā Daugaviņ…"
1-08/23/2014 Daugavas Savienība
Noraidīt
4.120 ZAĻAIS MODINĀTĀJS
1-08/148/2014 Eko Media
Noraidīt
4.121 Talku cikls „Darbs dabas daudzveidībai -3 D talkas”
1-08/110/2014 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
4.122 Sociālā kampaņa “Latvija – zaļākā valsts pasaulē?”
1-08/84/2014 homo ecos:
Noraidīt
4.123 Resursu efektīva un kvalitatīva izmantošana mājsaimniecībās
1-08/11/2014 LEDteh
Noraidīt
4.124 VAK ”Zaļā Skola 2014”
1-08/85/2014 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
4.125 ”Kampaņa „Manas līdzdalības iespējas veidot, saglabāt un uzlabot vides kvalitāti publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem savā pašvaldībā””
1-08/79/2014 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
4.126 Kampaņa „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par efektīvu atkritumu pārvaldības jautājumu risināšanu savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā”.
1-08/81/2014 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
4.127 Domā savādāk - dzīvo gudri!
1-08/98/2014 Saldus rajona attīstības biedrība
Noraidīt
4.128 „Zaļā dzīvesveida pamatkurss lauku cilvēkiem”
1-08/100/2014 Vides Vārds
Noraidīt
4.129 Vides piesārņojuma samazināšana, izmantojot videi un veselībai saudzīgus sadzīves tīrīšanas līdzekļus
1-08/13/2014 Dzīvosim zaļi
Noraidīt
4.130 Festivāls „Klausies dabā!”
1-08/45/2014 Kāla ezera padome
Noraidīt
4.131 Pagalmu kustība –par individuālo atbildību savā dzīvesvietā
1-08/143/2014 Pēdas LV
Noraidīt
4.132 Videi draudzīgu biroju nedēļa ZAĻĀ ŽURKA 2014
1-08/83/2014 homo ecos:
Noraidīt
4.133 Otrā dzīve
1-08/126/2014 Elm Media
Noraidīt
4.134 Pilotprojekts kampaņai Latvijas ūdeņu zemūdens pasaule
1-08/117/2014 Atpūtas un ūdens tūrisma asociācija
Noraidīt
4.135 " Stabulnieku pagasta vietējās kopienas iedzīvotāju iesaistīšana vides kvalitātes saglabāšanas un apkārtnes labiekārtošanas akcijā "
1-08/63/2014 Atspulgs L
Noraidīt
5. Izmaiņas projektu īstenošanā
5.1 Dabas koncertzāle 2014
1-08/138/2013 Dabas koncertzāle
Apstiprināt izmaiņas
6. Dažādi
6.1 Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.