Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 10.01.2014 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
1.2 Fonda izdevumu izpildes analīze uz 2013.gada 31.decembri
2. Konceptuāli atbalstītais projekts vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 3.2.
2.1 TV raidījumu cikls "Piedzīvojums dabā"
1-08/148/2013 Filmu studija Jūra
Piešķirt - 54 307.00 €
3. Projektu konkursā "Nozares vides projekti" finansējuma saņemšanai 2014.gadā iesniegtie projekti
3.1 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/157/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
3.2 Iedzeltenās stāvlapu dzegužpirkstītes (Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca) inventarizācija un izpēte Latvijā aizsardzības pasākumu izstrādāšanai
1-08/158/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
3.3 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei
1-08/159/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
3.4 Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” izveidošana Latvijas Dabas muzejā 2.kārta
1-08/177/2013 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
3.5 Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana
1-08/178/2013 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
3.6 Latvijas Dabas muzeja personāla kvalifikācijas celšanas apmācības Līvānu novadā un Daugavpils novadā
1-08/179/2013 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
3.7 Sabiedrības izglītošanas pasākumi aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”
1-08/160/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.8 Brīvprātīgais darbs Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – jauna pieeja vides izglītības rezultātu ilgtspējas veicināšanā
1-08/161/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.9 Informatīvie materiāli dabas izglītībai un aizsardzībai
1-08/162/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.10 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/163/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.11 Dabas aizsardzības popularizēšana ar efektīvu komunikācijas kanālu starpniecību
1-08/164/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.12 Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/165/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.13 Dabas izglītības centru popularizēšana un attīstīšana
1-08/166/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.14 Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācība
1-08/167/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.15 Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai
1-08/168/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.16 Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo ĪADT atbilstību pašreizējam statusam
1-08/169/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.17 Aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju fiskālās ietekmes uz vietējo pašvaldību ekonomiku novērtējums
1-08/170/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.18 Ūdensputnu mākslīgo ligzdvietu atjaunošana dabas liegumā „Lubāna mitrājs”
1-08/171/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.19 Medības Latvijas nacionālajos parkos
1-08/172/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.20 Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē
1-08/173/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.21 Rāznas un Lubāna ezeru eitrofikācijas ierosinātu vides problēmu risināšanas stratēģijas izstrāde
1-08/174/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.22 Šepkas upes straujteču atjaunošana un biotopa kvalitātes uzlabošana
1-08/175/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.23 Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana
1-08/176/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3.24 Prioritārās rīcības programmas (Prioritised action framework - PAF) un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Piektā nacionālā ziņojuma tulkošana
Atlikt
3.25 Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā
Atlikt
3.26 Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā
Atlikt
3.27 Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Atlikt
3.28 Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām
Atlikt
3.29 Kapacitātes stiprināšana zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai
Atlikt
3.30 Informatīvais buklets par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem Latvijā 2014.-2020. adā
Atlikt
3.31 Sabiedrības iesaiste klimata pārmaiņu samazināšanas un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas veidošanā Latvijā
Atlikt
3.32 Novērtējums par melno un krāsaino metālu lūžņos esošā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidiem
Atlikt
3.33 Kvalitātes kritēriji bioloģisko atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam/fermentācijas atliekām, lai veicinātu to izmantošanu tautsaimniecībā
Atlikt
3.34 Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība
Atlikt
3.35 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 10. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014”
Atlikt
3.36 VVD Lielrīgas RVP personāla apmācības seminārs par aktualitātēm un problēmām atkritumu apsaimniekošanas jomā, to identificēšana un problēmjautājumu risināšana savstarpējā sadarbībā ar LASUA
1-08/155/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.37 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku apmācības par gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu pielietošanu un vides trokšņa novērtēšanu
1-08/156/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.38 Informatīvi izglītojošu pasākumu cikls „Ventspils reģionālajai vides pārvaldei - 25. Vēsture un pieredze vides aizsardzības sistēmas veidošanā.”
1-08/180/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.39 Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu ieviešana Latvijā
1-08/181/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.40 Konkurss „Dzīvo zaļi” Dienvidkurzemes skolu skolēniem
1-08/182/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.41 Personāla apmācība un vides pārvaldības pieredzes apmaiņa Baltijas jūras un Melnās jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontrolē
1-08/183/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.42 Baltijas jūras valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides institūciju sadarbības pasākumi - konference vienotas pieejas veidošanā piesārņojuma novēršanā
1-08/184/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.43 Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (IMPEL) 2014.gadā
1-08/185/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.44 Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/186/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.45 Helsinku komisijas Jūrlietu grupas ikgadējā sanāksme HELCOM MARITIME 14/2014
1-08/187/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.46 Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku likvidācijas mācības BALEX DELTA 2014
1-08/188/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.47 Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/189/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.48 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/190/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.49 Radiācijas un kodoldrošības jomas literatūras, publikāciju un zinātniski pētniecisko darbu sasistematizēšana un bibliotēkas izveidošana.
1-08/191/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.50 Baltijas valstu regulatoru seminārs radiācijā un kodoldrošībā
1-08/192/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.51 Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/193/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.52 Apmācība personāla profesionālās kvalifikācijas celšanai
1-08/194/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
3.53 Pētījumu veikšana jūras barības ķēdēs
1-08/195/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
3.54 Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens Struktūrdirektīva 2000/60/EK)
1-08/196/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
3.55 Latvijas upju slodžu modelēšana
1-08/197/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
4. Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
4.1 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Piešķirt - 1 051 337.00 €
5. Iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
5.1 Lielā Talka (26.aprīlis)
1-08/1/2014 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.49 €
5.2 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbības daļēja nodrošināšana
1-08/2/2014 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 267 725.00 €
6. Dažādi
6.1 Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē
6.2 Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā
1-08/101/2012 Valsts vides dienests
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.