Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 24.04.2013 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Projektu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība t.sk. dabas kapitāla izpratnē” konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
2.1 Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/86/2013 Engures ezera dabas parka fonds
Noraidīt
2.2 Prioritārās darbības melnā stārķa aizsardzībai Latvijā
1-08/87/2013 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 26 232.06 €
2.3 Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē
Piešķirt - 12 640.79 €
2.4 Zivju resursu aizsardzības – dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi Dagdas novada esošajās ūdenstilpēs
1-08/89/2013 Dagdas novada lauksaimnieki
Noraidīt
2.5 Slīteres nacionālā parka dabisko zālāju apsaimniekošanas plāna realizācija. 1.posms
1-08/90/2013 Zaļā doma
Noraidīt
2.6 Dabas lieguma „Liepājas ezers” ekosistēmas atjaunošanas pasākumi Liepājas pilsētas teritorijā
1-08/91/2013 Liepājas ezeri
Noraidīt
2.7 Zvejas un makšķerēšanas kontroles fektivitātes veicināšana Liepājas ezerā un Bārtas upē
1-08/92/2013 Liepājas ezeri
Piešķirt - 2 515.64 €
2.8 Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē
1-08/93/2013 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Noraidīt
2.9 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2013”
1-08/94/2013 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 16 826.88 €
2.10 Sabiedrības līdzdalība zivju resursu saglabāšanā un aizsardzībā Vestienas pagasta ezeros
1-08/95/2013 Kāla ezera padome
Noraidīt
2.11 Lubānas mitrāja apsaimniekošanas pasākumi un zivju resursu uzraudzība Lubānas ezerā un tam piegulošajās ūdenstilpnēs
1-08/97/2013 Lubāna mitrāja kompleksa fonds
Noraidīt
2.12 Ūdens tūristu apmetne Cēsis
1-08/98/2013 PINCH
Noraidīt
2.13 Dabas parka „Adamovas ezers” apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana
1-08/99/2013 Putnu ceļš
Noraidīt
2.14 Dabas aizsardzības plāna ieviešana DP „Pape”
1-08/100/2013 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
2.15 Dabas takas ierīkošana un uzturēšana ezera „Caunu dzelve” pieguļošā teritorijā
1-08/101/2013 Velmars
Noraidīt
2.16 Zivju resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana Burtnieku ezerā un Salacā
1-08/102/2013 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Noraidīt
2.17 Aizsardzības nodrošināšana Ķemeru nacionālā parka mežos ligzdojošajām pūcēm
1-08/103/2013 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 13 742.10 €
2.18 Ogres Zilo kalnu kserofīto priežu mežaudžu rekonstrukcija (Ogres Zilo kalnu dabas parks)
1-08/104/2013 Ogres Attīstības Biedrība
Noraidīt
2.19 Dabas aizsardzības plānu ieviešana – pasākumu efektivitātes novērtējums Natura 2000 teritorijās „Sakas grīņi”, „Čužu purvs” un „Ādaži”
1-08/105/2013 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 10 399.77 €
2.20 Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Sātiņu dīķi"
1-08/106/2013 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 32 331.92 €
2.21 Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas dabas takās
1-08/107/2013 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 22 679.15 €
2.22 Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Abavas senlejas dabas parkā
1-08/108/2013 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
2.23 Eiropas aizsargājamā biotopa „6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/109/2013 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 8 124.60 €
2.24 ES aizsargājamo biotopu „7210* Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi” un „3140 Ezeri ar mieturaļģu augāju” stāvokļa uzlabošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/110/2013 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
2.25 Eiropas īpaši aizsargājamā biotopa „3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi” atjaunošana Skujupītē, Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/111/2013 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
2.26 Izglītojoša materiāla izstrāde un dabas takas izveide dabas liegumā „Lielie Kangari”
1-08/112/2013 Aktīvi vecāki - Ropažu novadam
Noraidīt
3. Dažādi
3.1 Par Fonda publicitātes nodrošināšanu
3.2 Par finansējuma izlietojuma kontroles pasākumiem
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.