Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 09.01.2013 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
1.1 Nacionālā Botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos - NBD ilgtspējīgai attīstībai
1-08/42/2012 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 18 781.91 €
1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
2. Apakšprogrammā "Nozares vides projekti" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
2.2 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/43/2012 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 9 960.10 €
2.3 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vides izglītībai
1-08/103/2012 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 3 971.24 €
2.4 Ekspozīcijas Latvijas ģeoloģija izveidošana Latvijas Dabas muzejā (pirmā kārta)
1-08/44/2012 Latvijas Dabas muzejs
Konceptuāli atbalstīt
2.5 Gaujas nacionālajam parkam 40 - sajūti, iepazīsti, izbaudi!
1-08/45/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
2.6 Zinošs un organizēts tūrisms īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā
1-08/46/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.7 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/47/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.8 Mitrāju izpētes darbnīcas „Seko dzīvajam!”
1-08/48/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.9 Atbalsta centru uzturēšana un attīstība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/49/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.10 Ilgtspējīgs tūrisms – jaunas iespējas dabas aizsardzībai!
1-08/50/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.11 101.gads dabas aizsardzībai Latvijā!
1-08/51/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.12 Aizsargājamās dabas teritorijas jubilejas pasākumu cikls „Slīterei 90”
1-08/52/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
2.13 Seminārs „Savvaļas dzīvnieku labturības prasības zooloģiskajos dārzos”
1-08/53/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.14 Daba un es tajā
1-08/54/2013 Par zaļu Pierīgu
Noraidīt
2.15 Reprezentatīvā filmu izveide par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām mūsdienīgā usb datu nesējā
1-08/55/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
2.16 Dabas izglītības centri – sabiedrības dabas apziņas veidotāji
1-08/56/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 856.51 €
2.17 Informatīvo materiālu izdošana ar moto: „ĪADT nav tikai četri burti!”
1-08/57/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.18 Buklets „Dabas liegums Liepājas ezers”
1-08/58/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.19 Skrejlapa „Kur novietot auto krasta kāpu aizsargjoslā”
1-08/59/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.20 „Likumam par ĪADT-20” - Informatīvo materiālu izdošana
1-08/60/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.21 Līgatnes dabas takās mītošo dzīvnieku kolekcijas pieejamības nodrošināšana – pamats apmeklējuma kvalitātes paaugstināšanai
1-08/61/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.22 Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”
1-08/62/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt
2.23 Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektoru profesionālās kvalifikācijas celšana.
1-08/63/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.24 Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana sabiedrisko attiecību jomā organizācijas pozitīvāka tēla veidošanai nākotnē
1-08/64/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.25 Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana monetāros lielumos Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/65/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.26 Purva putnu uzskaites un bezmugurkaulnieku pētījumi Teiču purvā.
1-08/66/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.27 Niedru apauguma apsaimniekošanas plāna izstrāde Rāznas ezeram.
1-08/67/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.28 Melnais stārķis- ķīmisko draudu apzināšana
1-08/68/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.29 Kaņiera ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādes pabeigšana
1-08/69/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 6 545.21 €
2.30 ES Biotopu direktīvas II pielikuma sugas smalkās najādas Najas tenuissima atradnes izpēte potenciālas jaunas īpaši aizsargājamas teritorijas dibināšanai vai esošās teritorijas paplašināšanai
1-08/70/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 2 909.77 €
2.31 Potenciālo vēja elektrostaciju parku izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem
1-08/71/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 9 390.95 €
2.32 Kākauļa (Clangula hyemalis) sugas aizsardzības plāns
1-08/72/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.33 Ortofoto pieejas pakalpojuma nodrošināšana dabas datu sistēmas OZOLS vajadzībām
1-08/73/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.34 Datu par putnu populāciju lielumiem apkopošana un apstrāde atbilstoši EK vadlīnijām ziņojuma sagatavošanai par Putnu direktīvas ieviešanu Latvijā
1-08/74/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.35 Īpaši aizsargājamo aleju un ģeoloģisko dabas pieminekļu inventarizācija, robežu precizēšana un apdraudējuma novērtējums
1-08/75/2012 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
2.36 Apmācības rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas jomā
1-08/76/2012 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 5 122.34 €
2.37 Apmācības piesārņojuma novērtēšanas jomā
1-08/77/2012 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 5 122.34 €
2.38 Dabas aizsardzības popularizēšana
1-08/78/2012 VARAM
Konceptuāli atbalstīt
2.39 Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu Latvijā noteikšanas rokasgrāmatas aktualizēšana un izmantojamības palielināšana
1-08/79/2012 VARAM
Konceptuāli atbalstīt
2.40 Sabiedrības informēšanas pasākumi Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju likuma 20. jubilejas gada ietvaros
1-08/80/2012 VARAM
Konceptuāli atbalstīt
2.41 Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādei nepieciešamās informācijas vākšana un analīze
1-08/81/2012 VARAM
Noraidīt
2.42 Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējums
1-08/82/2012 VARAM
Piešķirt - 17 785.90 €
2.43 Informatīvā materiāla „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju jautājumi” izdošana
1-08/83/2012 VARAM
Piešķirt - 3 081.94 €
2.44 Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem un dzelzceļa cisternām
1-08/84/2012 VARAM
Konceptuāli atbalstīt
2.45 Atbalsts operatoriem dalībai emisijas kvotu izsolēs
1-08/85/2012 VARAM
Noraidīt
2.46 Novērtējums par Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas (ES ETS) un ne-ETS sloga salīdzinājumu un sagatavot priekšlikumus Dabas resursu nodoklim par CO2
1-08/86/2012 VARAM
Noraidīt
2.47 Dalība 9. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2013”
Piešķirt - 9 469.21 €
2.48 Informatīvo materiālu par Klimata un adaptācijas politiku Latvija izgatavošana
Noraidīt
2.49 Baltijas jūras valstu (Polijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides institūciju sadarbības pasākumi vienotas pieejas veidošanā piesārņojuma novēršanā
1-08/87/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.50 VVD ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
1-08/88/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
2.51 Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana
1-08/89/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
2.52 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/90/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
2.53 Valsts vides dienesta dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) 2013.gadā
1-08/91/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.54 Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde
1-08/92/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.55 Profesionālās pilnveides izglītības programma „Akvakultūras pamati” Valsts vides dienesta inspektoriem, kuri veic iekšējo ūdeņu kontroli
1-08/93/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.56 Informatīvo materiālu izdošana radiācijas drošībā un kodoldrošībā
1-08/94/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
2.57 Interaktīva ceļojošā fotoizstāde ar nosacīto nosaukumu „Vides inspektoru romantika”
1-08/95/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
2.58 Saglabāsim tīru vidi Jelgavā
1-08/96/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
2.59 Sadarbības veicināšana ar pašvaldībām un to būvvaldēm
1-08/97/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.60 Valsts vides dienesta un pašvaldību sadarbības veicināšana vides aizsardzības jautājumu aktualizēšanā un risināšanā
1-08/98/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.61 Valsts vides dienesta Lielrīgas RVP un Viļņas reģionālās vides aizsardzības departamenta darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu apsaimniekošanas, vides sanācijas un dabas resursu izmantošanas un aizsardzības jomā
1-08/99/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
2.62 Valsts vides dienesta personāla profesionālās kapacitātes celšanas un stratēģiskās rīcības plānošanas izveides seminārs darbībām ārkārtas un netradicionālu ar vides stāvokli saistītos apstākļos
1-08/100/2012 Valsts vides dienests
Noraidīt
2.63 Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā
1-08/101/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
2.64 Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/102/2012 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt
3. Ārpus konkursa iesniegtie projektu iesniegumi
3.1 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
1-08/4/2013 VARAM
Piešķirt - 1 000 398.40 €
3.2 Latvijas Lielā Talka (20.aprīlis)
1-08/41/2012 Pēdas LV
Noraidīt
3.3 Latvijas Lielā Talka (20. aprīlis)
1-08/8/2013 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.49 €
4. Dažādi
4.1 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Zivju aizsardzības pasākumi”
4.2 Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā 21.19.00 „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”
4.3 Nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides izglītības fonda programma”
4.4 Par Vienošanos ar vides aizsardzības iestādēm par projektu finansēšanu un izpildes kārtību
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.