Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 11.09.2023 rezultāti

1. Par projektu konkursa rezultātiem vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”, 2023./2024. gada konkursa nolikums
1.1 Esošo aizsargāto teritoriju pārklājuma ģeotelpisko datu slāņa sagatavošana ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanai
1-08/73/2023 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 59 846.00 €
1.2 Gruntsūdeņu jutīguma pret sausumu analīze un modelēšana Latvijas teritorijai
1-08/78/2023 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 34 400.00 €
1.3 Avotu ūdens kvalitātes novērtējums Latvijā
1-08/85/2023 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 49 863.00 €
1.4 Datu ieguve un analīze elektroenerģijas iekārtu uzstādīšanai publiskajos iepirkumos, integrējot vides prasības
1-08/101/2023 Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācija
Piešķirt - 21 142.00 €
1.5 Emisiju daudzuma un DRN kalkulatoru darbības koncepcijas un tehniskās specifikācijas izstrāde
1-08/89/2023 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 13 774.00 €
1.6 Datu ieguve Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām (2023.–2024. gadam)
1-08/88/2023 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 60 000.00 €
1.7 Latvijas diagnostikas standartlīmeņu izstrāde rentgenogrāfijā un datortomogrāfijā pediatrijai un kodolmedicīnā
1-08/81/2023 Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība
Piešķirt - 6 000.00 €
1.8 Vides apziņas veicināšana par atbildīgu dzeramā ūdens resursu izmantošanu
1-08/100/2023 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Piešķirt - 42 380.00 €
1.9 Latgales Zoo/Mitrāja biodaudzveidības IT-gida mobilās aplikācijas un QR-stendu izstrāde
1-08/74/2023 Latgales ekoloģiskā biedrība
Piešķirt - 18 800.00 €
1.10 Vadlīnijas ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējama veikšanai zemes dzīļu jomā
1-08/90/2023 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 27 223.00 €
1.11 Jauno un topošo sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu kapacitātes stiprināšana brioloģijā
1-08/91/2023 Daugavpils Universitāte
Piešķirt - 47 941.00 €
1.12 Vides prasību ievērošana mazo hidroelektrostaciju darbībā. Problemātika, iespējamie risinājumi
1-08/102/2023 Mazās hidroenerģētikas asociācija
Piešķirt - 19 570.00 €
1.13 Invazīvo sugu monitorings ĪADT izmantojot vides DNS metodi
1-08/87/2023 Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"
Piešķirt - 49 049.00 €
1.14 Ilgtspējīga lietusūdeņu apsaimniekošana klimata pārmaiņu mazināšanai
1-08/103/2023 Cleantech Latvia
Piešķirt - 50 000.00 €
1.15 Filtra L pielietojuma izvērtējums fosfora atgūšanai no notekūdeņiem aprites ekonomikas veicināšanai
1-08/92/2023 Agroresursu un ekonomikas institūts
Piešķirt - 53 858.00 €
1.16 Lielie dati Latvijas ūdenssaimniecības nozares vides politikas rezultātu novērtēšanai
1-08/97/2023 Rīgas Tehniskā universitāte
Piešķirt - 53 402.00 €
1.17 ES nozīmes biotopa 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi potenciāli papildus izdalāmo apakšvariantu izpēte
1-08/80/2023 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 24 539.00 €
1.18 Rekomendāciju pilnveidošana ugunsgrēku preventīvai novēršanai atkritumu apsaimniekošanas objektos
1-08/76/2023 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 47 520.00 €
1.19 Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 atpazīstamības veicināšana Latvijā
1-08/86/2023 Integrity projects group
Piešķirt - 38 407.00 €
1.20 Rokasgrāmata dabas baudītājiem
1-08/71/2023 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Noraidīt
1.21 Mežu un zālāju biotopu ekspertu kapacitātes celšana
1-08/95/2023 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
1.22 Sociāli ekonomisko aspektu novērtējums dabas aizsardzības plānošanā
1-08/84/2023 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Noraidīt
1.23 Lauku ainavu elementu kataloga izstrāde un sabiedrības iesaiste kartēšanā
1-08/93/2023 Agroresursu un ekonomikas institūts
Noraidīt
1.24 Atjaunojamo pļavu biotopu, pļavu un piekrastes mežu biotopu kompleksu potenciāli atjaunojamo teritoriju vēsturisko, telpisko un realizācijas jautājumu analīze.
1-08/72/2023 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Noraidīt
1.25 Purvu nozīme antropogēnā piesārņojuma - mikroplastmasas uzkrāšanā - izvērtējuma vadlīniju izstrāde
1-08/70/2023 Ezeru un purvu izpētes centrs
Noraidīt
1.26 Latvijas Universitātes Botāniskā dārza informatīvās zīmes
1-08/79/2023 Latvijas Universitāte
Noraidīt
1.27 Rīgas un apkaimes hidroģeoloģiskā modeļa “Lielā Rīga” izstrāde
1-08/77/2023 Rīgas Tehniskā universitāte
Noraidīt
1.28 Prevencijas rīks dzeramā ūdens kvalitātes monitoringam
1-08/96/2023 Latvijas Termogazifikācijas asociācija
Noraidīt
1.29 Komunikāciju stratēģija Latvijas ūdenssaimniecības nozares popularizēšanai
1-08/99/2023 Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija
Noraidīt
1.30 Pelēko ūdeņu atkārtota izmantošana mājsaimniecībā
1-08/98/2023 Latvijas Termogazifikācijas asociācija
Noraidīt
1.31 Dabas tūrisma aplikācija viedierīcē un spēle “Invazīvs”
1-08/94/2023 Cidonya
Noraidīt
2. Par apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” 2023.gada pasākumu īstenošanu
2.1 Par finansējuma piešķiršanu apakšprogrammas “Nozares vides projekti” pasākumiem, kas Fonda padomes 3.marta sēdē Nr.2-23 tika konceptuāli atbalstīti
2.1.1 Vides diena - 2023
1-08/20/2023 VARAM
Piešķirt - 14 033.00 €
2.1.2 Priekšlikumu izstrāde atlīdzības noteikšanai par kristāliskā pamatklintāja iežu un to blakusproduktu ieguvi
1-08/8/2023 VARAM
Noraidīt
2.1.3 Rīcības plāni prioritārajiem invazīvo sugu ienākšanas un izplatīšanās ceļiem
1-08/18/2023 VARAM
Noraidīt
2.2 Par finansējuma pārdali Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) īstenotajos pasākumos (projektos) apakšprogrammas “Nozares vides projekti” ietvaros
2.2.1 Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija
1-08/27/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt papildfinansējumu - 30 000.00 €
2.2.2 Vadlīniju un metodisko norādījumu sagatavošana sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificētiem ekspertiem un DAP darbiniekiem par paredzēto darbību izvērtēšanu (ceļu būvniecība, meža meliorācijas sistēmas, ūdenstilpju tīrīšana)
1-08/29/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt papildfinansējumu - 10 000.00 €
2.2.3 Ekspertu pakalpojumu iegāde
1-08/30/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Samazināt finansējumu
2.3 Par VARAM un VPVB īstenotajos pasākumos (projektos) piešķirtā finansējuma ietaupījumu apakšprogrammas “Nozares vides projekti” ietvaros
2.3.1 2023. gada dabas aizsardzības starptautiskās sanāksmes
1-08/19/2023 VARAM
Samazināt finansējumu
2.3.2 Kapacitātes stiprināšanas pasākumi
1-08/37/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Samazināt finansējumu
2.3.3 Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”
1-08/40/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Samazināt finansējumu
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.