Veiksmīgi noslēdzies biedrības “Zaļā doma” projekts “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana”

21.11.2019

Noslēdzies  biedrības “Zaļā doma” Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) finansējumam pieteiktais  projekts “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna ieviešana” (Nr.1-08/276/2018). Projekts tika uzsākts 2018.gada jūlijā.

Projekta mērķis bija realizēt būtisku daļu no teritorijas aizsardzības plānos norādītajām aktivitātēm, kuras nepieciešams veikt, lai nodrošinātu šīs aizsargājamās dabas teritorijas ilgtermiņa attīstību. Plānotās darbības ietvēra sugu dzīvotņu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumus, kā arī sugu un biotopu izpētes un monitoringa darbības.

Kopā tika veiktas sešas aktivitātes, kuras realizētas dabas liegumos “Ances purvi un meži”, “Nagļu un Ansiņu purvs” un “Druviņu tīrelis”. Šajās īpaši aizsargājamajās teritorijās tika īstenotas sekojošas aktivitātes un iegūti šādi rezultāti:

  • Meža ceļu sezonāla noslēgšana ar norobežojošām barjerām. Dabas lieguma “Ances purvi un meži” teritorijā ir uzstādītas 8 meža ceļus norobežojošas barjeras. Sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži”, barjeras ir aprīkotas ar atstarojošiem elementiem un tām blakus uzstādīta informācijas zīme. Barjeru uzstādīšanas mērķis ir preventīvs, informēt sabiedrību, ka šajā teritorijā noteiktā laika posmā transporta kustība nav vēlama, jo tur ligzdo tādas īpaši aizsargājamas putnu sugas kā klinšu ērglis un mednis.

  • Apauguma mazināšana purvainās ieplakās biotopa mozaīkas uzturēšana. Šī aktivitāte realizēta dabas liegumā “Ances purvi un meži”, teritorijā kas ietver aizsargājamo putnu sugu medņa un rubeņa dzīvotnes. Lai minētajām sugām veidotu daudz piemērotāku vidi, no kokaugu apauguma tika atbrīvota 30ha liela platība. Darbības rezultāti vērtējami kā ļoti labi, ir paveikts plānotais, līdztekus pārbaudot darbībā līdz šim Latvijā neizmantotu biotopu apsaimniekošanas tehniku. Gūta ļoti vērtīga pieredze, lai līdzīgus pasākumus varētu realizēt citās īpaši aizsargājamās teritorijās.

  • Biotehnisko pasākumu kompleksa izvērtēšana medņu riestos. Medņa apsaimniekošanas un aizsardzības plāns sastādīts sugas dzīvotnēm dabas lieguma “Ances purvi un meži” teritorijā. Lai novērtētu nepieciešamās apsaimniekošanas darbības šeit esošajos medņu riestos, tika apsekoti un izvērtēti vairāk nekā 1000ha medņu apdzīvotu biotopu. Vērtējot tik lielu kompleksu un apsaimniekošanas ziņā sarežģītu teritoriju, ir gūta vērtīga pieredze līdzīgu apsaimniekošanas plānu izstrādei. Sasniegts vēlamais rezultāts – skaidri zināmas nepieciešamās darbības labvēlīgai medņa aizsardzības nodrošināšanai šajā aizsargājamajā teritorijā.

  • Lielo plēsīgo putnu ligzdu kontrole dabas liegumā “Ances purvi un meži” realizēta 2018. un 2019.gadā. Monitorētas zināmās klinšu ērgļa ligzdvietas. Novērtēts ligzdu stāvoklis, definēti nepieciešamie turpmākie uzturēšanas pasākumi. Rezultāti nodoti AS “Latvijas valsts meži” speciālistiem, kuri realizē sugas monitoringu visā Latvijā.

  • Abavas upes labā krasta ornitoloģisko izpēte ar mērķi noteikt teritorijas ornitoloģisko vērtību un izvērtēt dabas liegumu “Nagļu un Ansiņu purvs” un “Druviņu tīrelis” robežu paplašinājumu. Tika apsekotas un no ornitoloģiskā viedokļa vērtētas šo dabas liegumu aizsardzības plānos norādītās teritorijas ap liegumiem ar mērķi noteikt, vai nepieciešama lieguma robežu precizēšana. Apsekojumu rezultātā no ornitoloģiskā viedokļa definētas vēlāmās darbības efektīvai teritorijas turpmākai aizsardzībai apsaimniekošanai. Tas sevī ietvēra to, ka nepieciešama robežu precizēšana, liegumiem pievienojot blakus esošos mikroliegumus, kā arī, vērtējot teritoriju ilgtermiņa apsaimniekošanas efektivitāti, ierosināts šos liegumus pievienot blakus esošajam dabas parkam “Abavas senleja”.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 247 28 EUR, no tiem 90% ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums, savukārt 10%, kā līdzfinansējumu sedza biedrība “Zaļā doma”.

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.